Voor het gasjaar 2017-2018, dat op 1 oktober is ingegaan, heeft de minister van Economische Zaken het productieplafond verlaagd naar 21,6 miljard kubieke meter. De verlaging met 10 procent heeft minister Kamp op 18 april jl. aangekondigd in zijn Wijzigingsbesluit.

Raad van State

De veilige productie uit het Groningen gasveld is een gemeenschappelijk belang van alle betrokkenen, de bewoners voorop. Dat vereist heldere kaders die recht doen aan het belang van veiligheid, het zoveel mogelijk beperken van schade en het zorgdragen voor leveringszekerheid. Met het Wijzigingsbesluit lijkt de minister de eerder geaccepteerde kaders op het gebied van veiligheid los te laten. Dat schept fundamentele onduidelijkheid. Daarom heeft NAM de Raad van State gevraagd om het besluit van de minister op dit punt te beoordelen.

Toelichting NAM-Directeur Schotman: “Wij zijn van mening dat met de huidige gaswinning wordt voldaan aan de geldende veiligheidsnorm. Echter, gezien deze uitspraken in het Wijzigingsbesluit zijn we nu in de situatie aanbeland waar niemand bij gebaat is. NAM vindt het, als commercieel bedrijf dat verantwoordelijk is voor de winning, niet acceptabel dat wel wordt toegestaan dat wij doorgaan met produceren, terwijl zowel de minister als de toezichthouder SodM aangeeft dat niet kan worden vastgesteld dat er voldaan wordt aan de veiligheidsnorm. Daarom heeft NAM de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gevraagd om het besluit van de minister op dit punt te beoordelen. Het is voor ons cruciaal om te weten binnen welke kaders wij dienen te blijven in onze rol als producent.”

De uitspraak van de Raad van State wordt begin november 2017 verwacht.

Vooruitlopend op het besluit heeft NAM in het afgelopen kwartaal al haar voorbereidingen getroffen om in het komende gasjaar 2017-2018, 21.6 miljard kubieke meter gas te produceren.

Koude periode

Ruim twee jaar geleden heeft de minister bepaald dat de productie voor het Groningenveld per gasjaar wordt vastgesteld en niet meer per kalenderjaar. Dat betekent dus dat het gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Door dit besluit ligt de koude periode (oktober tot maart), waarin de vraag naar aardgas het hoogst is, aan het begin van het gasjaar. Hierdoor is de kans kleiner dat vóór het einde van het gasjaar het productieplafond al is bereikt. Alleen in koude winters en voor zover dit noodzakelijk is, mag meer aardgas geproduceerd worden.

De productiecijfers van het Groningen-veld zijn beschikbaar op de NAM-website bij Feiten & cijfers