Network Climate Adaptation Northern Netherlands
Meer dan 30 partijen ondertekenden op 9 november de uitgangspunten van het Netwerk Klimaatadaptatie Noord-Nederland

Behalve het versterken van de onderlinge samenwerking wil Klimaatadaptatie Noord-Nederland zich nadrukkelijk inzetten ten behoeve van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation. Dit mondiale klimaatinstituut (een gezamelijk initiatief van de Verenigde Naties (UN Environment), Japan en Nederland) krijgt een plek in Groningen en Rotterdam. Het klimaatinstituut gaat landen, organisaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing.

Experimenteerruimte
Door de ligging aan de Waddenzee, maar ook door bodemdaling en verzilting, ondervindt Noord-Nederland al langer de gevolgen van klimaatverandering. Zowel in de bebouwde omgeving, waar we kampen met hitte, wateroverlast en droogte, als in het landelijk gebied waar klimaatverandering effect heeft op onze voedselvoorziening, ecosystemen, bodemgesteldheid en waterveiligheid.

Inmiddels is er in de regio Noord-Nederland veel ervaring opgedaan met waterberging en andere manieren om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. De verwachting is dat steeds meerpartijen in binnen- en buitenland een beroep gaan doen op de hier opgebouwde kennis en ervaring.

In het onlangs gepresenteerde Deltaprogramma spreekt het Rijk gemeenten aan om zich beter voor te bereiden op klimaatverandering. Overheden kunnen dit niet alleen. Er is behoefte aan kennis, innovatie en experimenteerruimte om klimaatadaptatie tot een versnelling te brengen. De komende tijd verkennen de partijen uit het noordelijk netwerk gezamenlijk hoe de onderlinge samenwerking tussen de partners en met het Global Centre verder kan worden verstevigd.

Zie ook: www.climateinitiativenoordnederland.nl