Door deze aardbeving is de signaleringsgrenswaarde van de aardbevingsdichtheid zoals beschreven in het door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in juli jl. goedgekeurde Meet- en Regelprotocol voor Groningen overschreden. De aardbevingsdichtheid in het gebied tussen Appingedam en Loppersum is berekend op basis van het aantal bevingen vanaf 1.0 op de Schaal van Richter. Voor het overschrijden van deze grenswaarde is de hoeveelheid bevingen in een gebied gedurende 12 maanden bepalend.

In het verleden waren bevingen onder 1.5 op de Schaal van Richter niet in alle gevallen meetbaar omdat het meetnetwerk minder uitgebreid was. De bevingen vanaf 1.0  kunnen nu wel worden gemeten.

Rapport

Het is de eerste keer dat NAM het protocol toepast. NAM heeft gisteren, zoals vastgelegd in het protocol, contact opgenomen met SodM. De komende dagen wordt meer informatie verzameld en in een rapport beschreven. In het rapport zal door NAM worden aangegeven, op basis van het protocol, welke maatregelen eventueel nodig zijn. Deze worden vervolgens aan SodM voorgelegd. 

Over het Meet- en Regelprotocol

Het Meet- en Regelprotocol geeft aan hoe NAM de seismische risico’s bij winning van aardgas beperkt en hoe die winning aangepast wordt als aardbevingen daartoe aanleiding geven. Het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken verplicht NAM een protocol te hebben dat door SodM is goedgekeurd. Het protocol geeft een duidelijk kader voor de aansturing van gaswinning en het voorkomen van schade zoveel als redelijkerwijs mogelijk is.

Hier kunt u het Meet- en Regelprotocol lezen