Schotman sprak over de kansen die de energietransitie biedt: “We kunnen én moeten in Nederland ambitieuzer zijn”. Daarbij pleit hij ervoor om realistisch te kijken naar de rol van aardgas. Aardgas zal weliswaar een steeds kleinere rol spelen, maar zal – als minst vervuilende fossiele energiebron – nog lange tijd van belang blijven.

TransitieCoalitie
De TransitieCoalitie is een initiatief van Eneco, Van Oord, Siemens, Shell en het Havenbedrijf Rotterdam. NAM sloot zich eind 2016 aan bij het inmiddels 55 bedrijven tellende samenwerkingsverband. Het doel van de TransitieCoalitie is de overgang van vervuilende naar meer duurzame energiebronnen hoog op de agenda te krijgen van het nieuwe kabinet. Versnelling van de energietransitie biedt Nederland de kans koploper te worden op het thema verduurzaming en meer groene welvaart te creëren, aldus het bedrijfsleven.

Om de langetermijndoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, pleit de Transitiecoalitie voor een klimaatwet waarin concrete tussendoelen in 2030 en 2040 vastgelegd worden. Daarnaast wil de coalitie een minister van Economie, Klimaat en Energie die zorgt voor meer samenhang in het beleid. Een nog op te richten onafhankelijke klimaatautoriteit moet de gemaakte afspraken borgen en de partijen verbinden en hen aanspreken op een voortvarende, consistente uitvoering.

Tenslotte pleit de TransitieCoalitie voor een nationale investeringsbank om verdere innovatie en grote energieprojecten te faciliteren.

Klimaatakkoord Parijs
In december 2015 is tijdens de klimaattop in Parijs vastgelegd dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. In het akkoord staat dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80% tot 95% moet hebben teruggebracht.

Op dit moment is de verantwoordelijkheid voor het Nederlandse energiebeleid versnipperd over diverse overheidsdepartementen. De focus hierbij ligt voornamelijk op de korte termijn. De energietransitie biedt kansen om een nieuwe economie te ontwikkelen, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen.

Bekijk een video-impressie van de Inspiratiesessie