Natural gas recovery Ternaard

De NAM wil gas winnen uit het Ternaard-Veld. Voorgenomen gaswinning leidt vaak tot onrust in een gebied. Bijvoorbeeld vanwege zorgen over schade aan huizen en infrastructuur. De betrokken overheden willen met een onafhankelijk omgevingsproces belangen van inwoners, agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties in het gebied zo goed mogelijk borgen.

Doel omgevingsproces

Het doel van het onafhankelijk omgevingsproces is dat de zorgen van betrokkenen zoveel mogelijk worden weggenomen. Vooraf wordt geborgd dat áls gaswinning plaatsvindt, de impacts en risico’s zijn geminimaliseerd. Essentie is dat niet de gaswinning centraal staat, maar het gebied en het ontwikkelperspectief. Inzet is dan ook dat een eventuele gaswinning verenigbaar moet zijn met het ontwikkelperspectief van het gebied en daaraan kan bijdragen. Dat betekent dat, voorafgaand aan de start van het project, afspraken worden gemaakt met belanghebbenden. Dat kunnen inwoners van omliggende dorpen van de beoogde winningslocaties zijn, maar ook agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties.

Pilot ‘Ternaard’

Het ministerie van Economische Zaken ziet 'Ternaard' als pilot voor omgevingsmanagement waarin meer ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid is dan in de oude Mijnbouwwet. Die wet is onlangs herzien. De pilot biedt mogelijkheden belanghebbenden in een vroege fase van een initiatief te betrekken. Ook initiatiefnemer NAM wil daaraan graag meewerken. Het ministerie kan binnen de Rijkscoördinatieregeling (RCR) die op het Ternaard gasveld van toepassing is, tijd en ruimte maken voor zo'n benadering.

Hoe verder

In de komende maanden worden de voorbereidingen voor het omgevingsproces getroffen. Daarna wordt bekend gemaakt hoe en op welke wijze belanghebbenden worden betrokken bij het omgevingsproces.