NAM ziet het als zinvol dat het onafhankelijke OVV periodiek de invulling van haar aanbevelingen uit haar rapport van februari 2015 monitort. Belangrijk dat er erkenning en herkenning blijft voor de maatschappelijke impact van aardbevingen.

Wij hebben ons de conclusies uit het eerste rapport aangetrokken en de aanbevelingen omarmd. Het is goed te zien dat de partijen in de regio het erover eens zijn dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd op het gebied van veiligheid, schadeafhandeling en de versterkingsopgave. Hoewel de betrokken partijen de aanbevelingen voortvarend hebben opgepakt en er daarnaast andere maatregelen zijn getroffen om de door gaswinning ontstane problemen te herstellen, acht de OVV de problemen waar de inwoners van Groningen mee te maken hebben onverminderd groot.

De komst van de NCG in juni 2015 heeft NAM al op grotere afstand geplaatst en wij zijn bereid geheel – zoals eerder dit jaar aangegeven –uit de bovengrondse aspecten met betrekking tot de schadeafhandeling en het versterken te stappen. Ons inziens verdient het aanbeveling de NCG de ruimte te bieden om daadkrachtig invulling te geven aan het met alle betrokken partijen overeengekomen MeerJarenPlan, inclusief de hierin benoemde versterkingsopgave.

Wij zullen ons inzetten de persoonlijke dialoog met de bewoners te blijven voeren, ook op het gebied van de complexiteit en de daarmee gepaard gaande onzekerheden. Dit kan natuurlijk altijd beter en wij nemen dan ook deze aanbeveling ter harte. Daarnaast herkennen wij dat het niet alleen aan NAM is om de maatschappelijke dialoog over het bepalen van het risico te voeren.

Wij zullen ook nu samen met alle andere betrokken en genoemde partijen verdere invulling geven aan de oplossing van de problemen waar de Groningers mee geconfronteerd worden en bij te dragen aan het bieden van perspectief voor Groningen en de Groningers.

Lees hier het OVV-rapport