We hebben – na de aankondiging medio april van het voorgenomen besluit – een zienswijze ingediend. Deze zienswijze hebben wij integraal gepubliceerd op onze website. De twee belangrijkste punten van onze reactie, zoals verwoord in deze zienswijze, zijn:

  • Er is een veiligheidsnorm voor seismisch risico in het Groningenveld. Deze is vastgesteld door de Minister, maar lijkt niet toegepast te worden in het nu genomen besluit. Dit bevreemdt ons;
  • Aan de hand van o.a. die norm werkt het instemmingsbesluit dat thans van kracht is naar behoren. Met het nieuwe besluit en de daaraan ten grondslag liggende motivering, is het voor NAM niet langer duidelijk op welke basis zij de gaswinning uitvoert. Een stabiel en rechtszeker kader is belangrijk voor onze organisatie.

De gehele onderbouwing is terug te vinden in de gepubliceerde zienswijze.

We zijn het besluit aan het bestuderen en daarna zullen wij aangeven of we in beroep gaan bij de Raad van State.

Lees hier onze zienswijze