Transitie Colitie logo

"Dit regeerakkoord is terecht ambitieus en toekomstgericht inzake de klimaatafspraken van Parijs:

  • De TransitieCoalitie steunt het ambitieniveau van 49% CO₂-reductie in 2030.
  • Het is goed dat het nieuwe kabinet de hoofdlijnen van de afspraken uit het Regeerakkoord gaat verankeren in een Klimaatwet, zodat meerjarig duidelijkheid ontstaat.
  • De TransitieCoalitie is van mening dat de mooie klimaatdoelen alleen haalbaar zijn als er een wenkend perspectief wordt geboden aan burgers en bedrijven door het klimaatbeleid te combineren met industrie- en economisch beleid: het werkveld van de kersverse minister van Economische Zaken en Klimaat.
  • Wij gaan graag voortvarend aan de slag met het nieuwe Energieakkoord en roepen de minister van Economische Zaken en Klimaat op hierin het voortouw te nemen”,

aldus Ron Wit (Eneco) namens de TransitieCoalitie, een groep van circa 65 toonaangevende bedrijven in Nederland die de energietransitie willen versnellen en benutten voor economische vernieuwing.

De bedrijven willen bij het opzetten van het nieuwe Energieakkoord de succesvolle aanpak die is opgedaan met de aanpak van wind-op-zee vertalen naar andere sectoren. Belangrijke succesfactoren van wind-op-zee zijn wederkerige afspraken tussen overheid en bedrijfsleven en een overheid die een consistent langjarig beleid voert én faciliteert met op de sector toegesneden beleidsinstrumenten. Deze aanpak stimuleert bedrijven tot innovaties, leidt tot versnelling van de transitie, dalende kosten en nieuwe banen.

De kern van een nieuw Energieakkoord kan gevormd worden door tenminste tien programma’s voor verschillende sectoren op te zetten waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wederzijds bindende afspraken met elkaar maken. Voorbeelden zijn ‘verkoop uitsluitend emissieloze personenauto’s vanaf 2030’, ‘klimaatneutraal wonen’, ‘duurzame staalsector’, ‘waterstofeconomie’, ‘CO₂-vrije elektriciteitssector’, ‘aardwarmte’ en ‘wind-op-zee gecombineerd met elektrificatie van de industrie’. Bij elk van deze programma’s worden de direct betrokken partijen uitgenodigd afspraken te maken over doel, planning, middelen en uitvoering.  Zo worden ambitieuze klimaatdoelen bereikbaar en de economie versterkt.

De Transitiecoalitie nodigt het nieuwe kabinet, overheden en maatschappelijke organisaties uit om snel met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van een nieuw Klimaat- en Energieakkoord met mogelijke programma’s. Ambitie moet zijn om deze medio 2018 vast te stellen.

De bedrijven verenigd in de TransitieCoalitie zijn ervan overtuigd dat het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs alleen slaagt met een aanpak die burgers en bedrijven inspireert, mobiliseert en verbindt. Er zijn radicale vernieuwingen nodig, dat vergt over een lange periode betrokkenheid en draagvlak. Daar draagt een gecombineerde aanpak van het terugdringen van de CO₂-uitstoot en het gelijktijdig zorgen voor economische vernieuwing en nieuwe banen effectief aan bij. Kortom: klimaatbeleid moet ook economisch, energie- en industriebeleid zijn. Vandaar dat de TransitieCoalitie ook content is met de combinatie van Economische Zaken en Klimaat.

De TransitieCoalitie is een jaar geleden opgezet omdat een aantal toonaangevende bedrijven vindt dat Nederland vaart moet maken met de energietransitie. Dat leidde in oktober 2016 tot een pleidooi voor versnelling van de energietransitie door

  • een klimaatwet
  • een minister voor klimaat, economische zaken en energie
  • een borgingsmechanisme dat moet zorgen voor continuïteit over kabinetten heen
  • creatieve wegen om de energietransitie te financieren.

Het nu uitgebrachte pleidooi voor een programmatische aanpak van de energietransitie is daarop een vervolg.

Meer informatie over de TransitieCoalitie: