Kans op aardbevingen is laag

Wij weten sinds 1993 dat gaswinning gepaard gaat met aardbevingen. Sinds die tijd staat dan ook in winningsplannen beschreven welke risico’s er bij welk gasveld horen. Dat risico verschilt per gasveld. Er zijn elf velden die bevingsgevoelig zijn, en er zijn 210 velden waar geen bevingen plaatsvinden. De vier velden waar nu over gesproken wordt in de media, hebben nog nooit gebeefd en hebben een erg laag risico.

In de berichten lijkt het alsof er iets nieuws is. Vanaf 1975 winnen we echter al gas uit deze velden en de risico’s bij deze gaswinning in de gemeente Hardenberg zijn niet opeens veranderd: het aardbevingsrisico is nog steeds laag voor deze velden. De kans op een voelbare beving is nog lager en de kans dat een beving schade veroorzaakt is nog lager. Desondanks blijft er een kans over en dat is waarom wij ook altijd wetenschappelijk verantwoord zullen zeggen dat ‘aardbevingen niet uitgesloten kunnen worden’.

Kortom: de kans is klein, maar de kans is niet 0. Mocht het ondanks alles wel tot gasgerelateerde aardbevingen komen dan is NAM natuurlijk verantwoordelijk en mocht dat tot schade leiden, dan vergoedt NAM die schade zondermeer. Voor de volledigheid: er zijn tot 2018 geen aardbevingen geconstateerd in Hardenberg bij deze velden. U kunt dit nagaan op onze website www.nam.nl onder Feiten en Cijfers > Interactieve Kaart.

Hardenberg en gaswinning

De NAM heeft al 70 jaar een vergunning om gas te winnen in de gemeente Hardenberg. Voor vier van de vijf gasvelden in deze gemeente heeft NAM eind 2017 een update ingediend bij de vergunningverlener, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een dergelijke update noemen we een winningsplan. Daarin staat hoeveel gas er tot nu toe gewonnen is, hoeveel gas NAM denkt te gaan winnen in de komende jaren, op welke manieren, of er nieuwe boringen nodig zijn om dat te kunnen doen en hoe lang NAM (nu) denkt daarover te gaan doen.

Proces van winningsplannen

Het wettelijke proces rondom een update van een winningsplan ziet er chronologisch als volgt uit:

  1. NAM stuurt nieuw winningsplan voor een bestaande vergunning op naar EZK.
  2. EZK vraagt haar toezichthouder SODM (Staatstoezicht op de Mijnen) om advies.
  3. SODM brengt advies uit richting EZK
  4. EZK vraagt de betreffende lokale en regionale overheden om advies.
  5. EZK bestudeert de adviezen en neemt op basis van het winningsplan en de adviezen een besluit.
  6. EZK publiceert dat besluit en opent een termijn voor bezwaar.
  7. Gedurende die termijn organiseert EZK een informatiebijeenkomst.
  8. EZK sluit de termijn en beoordeelt de bezwaren.
  9. EZK neemt een definitief besluit op het ingediende winningsplan.

Het winningsplan ‘Hardenberg’ bevindt zich op dit moment tussen de punten 1 en 3 van dit proces. Het winningsplan wordt niet aan een gemeentebestuur verzonden omdat het nietons proces is: EZK beslist op welk moment dat wel gebeurt.

Meer informatie nodig? Wij komen graag langs

Enkele pagina’s in het winningsplan zijn hieraan gewijd. Het is een technisch, wetenschappelijk en statistische inkijk in de geologie. Mocht u behoefte hebben aan duiding door onze experts dan komen wij graag langs voor een persoonlijk gesprek.