De eenmalige baten die in 2017 ten gunste van het resultaat kwamen, betroffen de verkoop van een pijpleiding, een positieve uitkomst van een prijsarbitrage door GasTerra met betrekking tot leveringen uit voorgaande jaren en een eenmalige fiscale bate. De resultaten van het Groningen veld in 2017 staan onder druk, veroorzaakt door productiebeperkingen en de hogere kosten van de maatregelen van het aardbevingenprogramma. Door de recente aankondiging van de minister van Economische Zaken en Klimaat ten aanzien van de verdere afbouw van de Groningen productie komen de resultaten verder onder druk te staan.

In 2017 droeg NAM, mede namens partners, een totaalbedrag van iets meer dan 2,8 miljard euro af aan Nederlandse overheden. Van deze afdrachten vloeide een substantieel deel naar de rijksoverheid en een deel naar regionale en lokale overheden.

Het personeelsbestand van NAM daalde verder in 2017 en telde eind 2017 1.482 medewerkers ten opzichte van 1.598 een jaar eerder.

NAM is financieel robuust

In het licht van de onzekerheden en verplichtingen met betrekking tot NAM’s business in Groningen, heeft NAM een sterke focus op kasgeneratie en kaspositie teneinde financieel draagkrachtig te blijven om aan de financiele verplichtingen te kunnen voldoen. NAM’s operationele kasstroom in 2017 bedroeg meer dan 1,1 miljard euro en NAM verstevigde haar liquide middelen positie met ruim 400 miljoen euro tot bijna 1,3 miljard euro eind 2017. In het eerste kwartaal 2018 is de liquide positie van NAM verder gegroeid. Naast de direct beschikbare liquide middelen beschikt NAM over een kredietfaciliteit bij haar aandeelhouders van in totaal 1,36 miljard euro. NAM heeft tot op heden nog nooit gebruik gemaakt van deze faciliteit. NAM heeft afgelopen jaar haar dividendbeleid herzien met als resultaat dat NAM dividendbetalingen heeft opgeschort.

De aankondiging van de Minister van Economische Zaken eind maart 2018 om de Groningen productie versneld af te gaan bouwen tot nul zal een verdere impact hebben op de winstgevendheid en kasstroom van de onderneming en noopt NAM ertoe om verdere aanpassingen te blijven maken in haar bedrijfsvoering. NAM verwacht een significante impact van het besluit op de winstgevendheid van 2018.

Gedurende 2017 heeft NAM 613 miljoen euro aan dividend betaald aan haar aandeelhouders. Dit bedrag bestaat uit een slotdividend over 2016 van 183 miljoen euro en een interim dividend uitkering over de winst in de eerste drie kwartalen van 2017 van 430 miljoen euro.

NAM heeft eind 2017 haar dividendbeleid herzien met als resultaat dat NAM verdere dividendbetalingen aan haar aandeelhouders, inclusief een slotdividend 2017, heeft opgeschort. Dit hebben NAM en haar aandeelhouders ook aangegeven tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer in januari dit jaar.

Naast Groningen bezit NAM een solide portefeuille van onshore en offshore ‘kleine’ velden. De ‘kleine velden’ genereren naar verwachting de eerstkomende jaren wel nog een significante positieve kasstroom en zijn winstgevend. NAM zet op dit moment ook actief stappen in de energietransitie en verkent verschillende mogelijkheden om toekomstige inkomsten te genereren uit nieuwe energieprojecten. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze nieuwe energie projecten is dat ze voortbouwen op de bestaande kernactiviteiten van NAM.