NAM benadrukt dat het intrekken van de 403-verklaring geen directe invloed heeft op NAM’s financiële situatie, dat NAM een robuust financieel beleid voert en dat NAM in staat is aan haar huidige en toekomstige financiële verplichtingen te voldoen. NAM geeft hieronder inzicht in haar financiële situatie om daarmee, vooral voor gedupeerden in Groningen, eventuele onzekerheid weg te nemen.

De voortdurende druk op de productievolumes uit het Groningen gasveld is zeker van invloed op de activiteiten en kasstromen van NAM. De opbrengsten uit verkoop lopen terug. NAM voert daarom kostenreducties door, kijkt kritisch naar haar investeringen en is voortdurend bezig te innoveren in al haar activiteiten in Nederland (zowel bij de kleine velden op land en op zee als in Groningen). Zoals in het jaarverslag van 2016 al gemeld, heeft dit geleid tot een substantiële reductie in arbeidsplaatsen, zowel bij NAM als indirect bij leveranciers.

In het voorjaar van 2017 heeft NAM voor het eerst een jaarverslag (over 2016) openbaar gemaakt en NAM is op dit moment bezig met het opstellen van haar jaarverslag voor 2017. Dit jaarverslag zal in het tweede kwartaal van dit jaar gereed zijn.

Hieronder lichten we de voorlopige financiële kerncijfers 2017 van NAM toe (onder voorbehoud van de definitieve accountantsverklaring) en eveneens de verdeling van de kosten voor het Groningen veld onder de aandeelhouders van dit gasveld. Beide zijn nodig om de financiële stabiliteit van NAM goed te kunnen inschatten.

Kostenverdeling Groningen gasveld

Voor de exploitatie van het Groningen gasveld is, als onderdeel van het Gasgebouw, door de Staat en aandeelhouders Shell Nederland en ExxonMobil de ‘Maatschap Groningen’ opgericht (NAM 60% en Staat (via nu EBN) 40%). Dat betekent dat alle kosten met betrekking tot de exploitatie van het Groningen gasveld ten laste komen van de Maatschap Groningen. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar voor NAM. Na verrekening van belastingen betaalt NAM ongeveer 36% van de (100%) aardbevingskosten en de overheid ongeveer 64%. De opbrengsten van het Groningen gasveld gaan voor ongeveer 10% naar NAM en ongeveer 90% naar de overheid.

Financiële kerngetallen

De financiële kerngetallen uit de concept-jaarrekening van NAM voor 2017 zijn als volgt:

  • Per eind 2017 heeft NAM de beschikking over ongeveer EUR 1 miljard in kas (liquide middelen en werkkapitaal).
  • De operationele kasstroom van NAM in 2017 was ook ongeveer EUR 1 miljard, waaruit in 2017 EUR 400 miljoen is toegevoegd aan de liquide middelen van NAM.
  • NAM heeft een kredietfaciliteit bij haar aandeelhouders op basis waarvan op korte termijn ongeveer EUR 1,3 miljard kan worden verkregen. Daarvan heeft NAM nog nooit gebruik gemaakt.
  • In 2017 heeft NAM in totaal ongeveer EUR 450 miljoen uitgegeven aan aardbevingsgerelateerde verplichtingen.

Betaalcapaciteit NAM robuust

Aan de hand van bovengenoemde uitleg kan de betaalcapaciteit van NAM als volgt worden geillustreerd:

  • Bij een winningsvolume van bijvoorbeeld 75 miljard kubieke meter voor het Groningen gasveld over in totaal 5 jaar en een hoog aardbevingsgerelateerde kosten scenario (EUR 6 miljard, zie bullet 2) in diezelfde periode, genereert NAM ongeveer 2 miljard euro aan kasstromen uit al haar activiteiten.
  • In de financiele plannen van NAM is reeds rekening gehouden met betalingsverplichtingen voor aardbevingen (met name versterken en schade) van 3 – 6 miljard in dezelfde periode.
  • Samen met NAM’s positie in liquide middelen (1 miljard) en de kredietfaciliteit (1,3 miljard) biedt dat een betalingscapaciteit van 4,3 miljard voor het NAM deel van de rekening en, samen met het deel van de overheid, in totaal van ongeveer 12 miljard voor de komende 5 jaar. Dit komt bovenop de 3 – 6 miljard waarmee al rekening is gehouden.

Voor NAM is het belangrijk om robuust en toekomstbestendig te zijn en te blijven. Daar werken we continu aan. Die toekomst is ongetwijfeld aan verandering onderhevig en zoals bekend zijn de NAM aandeelhouders al enige tijd in discussie met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hoe hieraan samen vorm te geven voor het Groningen gasveld. De verwachting is dat die discussie binnenkort wordt afgerond. Daarbij zal ook het NAM dividendbeleid worden geadresseerd. NAM heeft in afwachting daarvan eind vorig jaar al aan aandeelhouders voorgesteld de dividend betalingen op te schorten.

Deze toelichting laat zien dat NAM de capaciteit heeft om al haar verplichtingen na te komen.