Daarbij staat naast de primaire veiligheid, ook vooral de veiligheidsbeleving van de Groningse burgers centraal. In het rapport is geen afweging gemaakt of de belangen van andere partijen worden beïnvloed, zoals bijvoorbeeld leveringszekerheid. De genoemde maatregelen zijn opties waarover de minister van Economische Zaken en Klimaat uiteindelijk moet besluiten in het kader van veiligheid, veiligheidsbeleving en andere afwegingskaders.

De recente aardbeving bij Zeerijp valt binnen de dreigings- en risicoanalyse gepresenteerd in de rapportage “Induced Seismicity in Groningen - Hazard, Building Damage and Risk Assessment” van november 2017. De aardbeving vond plaats in het seismisch meest actieve gebied en er zijn op dit moment geen indicaties dat de beving wetenschappelijk verrassend is. De kans op een aardbeving zoals die heeft plaats gevonden bij Zeerijp wordt in de recente rapportage onderkend en past binnen de verwachtingen zoals gedocumenteerd in de rapportage. Zo wordt de kans op een aardbeving in 2018 met een magnitude groter dan 3,6 op de Richter schaal (de magnitude van de Huizinge beving in 2012) ingeschat op 16%.

Naast de calculatieve inschatting van persoonlijke veiligheid is er ook een belevingscomponent binnen veiligheid, namelijk de veiligheidsbeleving. Deze beschrijft volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het gevoel van veiligheid, de gemoedsrust en de dreigende verstoring van het woongenot van de bewoners in Groningen. Ook in het tweede OVV rapport van maart 2017 wordt nadrukkelijk gewezen op de impact op de leefomgeving van de Groningers. NAM is zich bewust van de grote impact van dergelijke zware aardbevingen op de veiligheidsbeleving van mensen.

Beheersmaatregelen

Gezien de huidige seismische ontwikkelingen stelt NAM, dat het vanuit het oogpunt van veiligheidsbeleving technisch verstandig is, om een aantal extra maatregelen te treffen. De volgende maatregelen zouden volgens NAM meegenomen moeten worden in de afweging door de minister:

  • insluiten van drie clusters (Overschild, De Pauwen en Ten Post) gelegen in de Loppersum regio
  • het insluiten van het cluster Eemskanaal (met name in verband met seismisch effect op de noordoostelijke kant van de stad Groningen)
  • het verlagen van de jaarlijkse productie van het Groningen-gasveld
  • insluiten van de productieclusters Leermens en ‘t Zandt

De effectiviteit van een combinatie van maatregelen zoals hierboven genoemd, alsmede de reeds genomen productie maatregel van de 10% reductie per 1 oktober 2017, zal naar verwachting NAM  in staat stellen om in lijn met het doel van het MRP de veiligheid en veiligheids beleving binnen acceptabele parameters te houden. 

Klik hier voor het rapport