Het Hof heeft bepaald dat een huiseigenaar wiens huis in waarde is verminderd door de aardbevingen niet pas recht heeft op vergoeding wanneer hij of zij het huis verkoopt. Daarnaast verdient het volgens het Hof de voorkeur dat de vergoeding wordt berekend op grond van een model dat een snelle en doelmatige afwikkeling mogelijk maakt, in plaats van op basis van taxaties voor ieder individueel huis.

Publieke regeling

Op 7 februari 2018 heeft minister Wiebes in de Tweede Kamer aangegeven de ambitie te hebben te komen tot één publiek loket voor alle vormen van aardbevingsschade, dus ook de schade als gevolg van waardedaling van woningen in Groningen. Alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan stelt de minister een commissie in die over de uitvoering van een dergelijke regeling gaat adviseren. De commissie adviseert de minister daarbij over een methode aan de hand waarvan de waardedaling per woning kan worden begroot.

NAM uit systeem

NAM-Directeur Gerald Schotman: ‘’NAM vergoedt alle schade die het gevolg is van aardbevingen; dat geldt ook voor waardedaling. De minister heeft aangegeven te onderzoeken dat waardedaling onderdeel wordt van het publieke schadefonds. NAM ondersteunt dit initiatief omdat dit tegemoet komt aan een brede wens van de Groningers en andere betrokkenen om NAM uit het systeem van schadevergoeding te halen.’’ NAM zal met betrokken partijen en het ministerie in overleg gaan om te onderzoeken hoe zo snel mogelijk tot een compensatieregeling kan worden gekomen.

Huidige regeling

Huiseigenaren die hun huis verkopen voordat er een publieke regeling is, kunnen tot die tijd gebruik blijven maken van de huidige waarderegeling van NAM.