Volgens de in november 2017 verleende saneringsvergunning wordt de verontreinigde grond buiten de NAM-locatie opgeruimd. NAM is wettelijk verplicht deze sanering aan te vangen voor 1 januari 2021. In overleg met de provincie Overijssel heeft NAM echter besloten om de start van de sanering te vervroegen naar december 2018.

Samenwerking Staatsbosbeheer

NAM heeft afgelopen maanden met de terreineigenaar Staatsbosbeheer uitvoerig overleg gehad over het uitvoeringsplan. Staatsbosbeheer heeft plannen in het omliggende gebied, zoals het uitbreiden van de heide in de buurt van deze locatie. Die plannen gaan gepaard met het verwijderen van bos, zodat verbindingen ontstaan tussen heidegebieden als de Paardenslenkte en de Hügelgräberheide in Duitsland. Daarom combineert NAM in samenwerking met Staatsbosbeheer een deel van de werkzaamheden. Op deze manier wordt werk met werk gemaakt en wordt de impact op het Natura-2000 gebied Springendal geminimaliseerd doordat er minder machines en minder transportbewegingen nodig zijn. Daarnaast kan een deel van de grond die vrijkomt in het heidegebied weer hergebruikt worden om het saneringsgebied rond de NAM-locatie te herstellen.

Start in december 2018

In december start NAM met de eerste fase van de opruimwerkzaamheden zoals het afzetten van het gebied, het graven van proefsleuven en het verrichten van het nodige snoeiwerk. Al deze werkzaamheden vinden onder ecologische begeleiding plaats gezien de hoge natuurwaardes in dit gebied. Staatsbosbeheer begint na verkrijging van de vergunning met het kappen van de bomen waarna de saneringsaannemer start met de ontgravingswerkzaamheden. Zodra de verontreinigde grond is verwijderd zal NAM de natuur herstellen volgens de met Staatsbosbeheer gemaakte afspraken.

Planning

De werkzaamheden worden in diverse fases uitgevoerd omdat er rekening gehouden moet worden met de uitvoeringsplannen van het heideproject van Staatsbosbeheer en eventuele ecologische restricties in het natuurgebied het Springendal. In hoofdlijnen kan het project opgedeeld worden in vier fases:

  • Voorbereidingen werkterrein,
  • verwijderen bos,
  • ontgraven grond en
  • herstellen terrein.

NAM houdt tijdens de uitvoering van deze vier fases de betrokken partijen op de hoogte.