Opruimen NAM-locatie Hollum

Maandag 19 november aanstaande wordt gestart met de voorbereidingen voor het definitief opruimen van de locatie nabij Hollum. Dit is een tijdrovende klus, de werkzaamheden duren tot naar verwachting april 2019.

Het gaat om een in de jaren zestig door NAM aangelegde locatie in de duinen, aan de westzijde nabij de vuurtoren. De locatie is in de jaren ‘60 door NAM aangelegd om een proefboring te verrichten. Er werd met deze boring echter geen winbare hoeveelheid aardgas gevonden, maar de locatie bleef wel behouden. Door de voortdurende duinafslag is het Noordzeestrand de locatie echter tot op korte afstand genaderd. Om die reden heeft NAM recent maatregelen genomen om de locatie, in afwachting van het opruimen, te beschermen tegen deze duinafslag.

Wat gaat NAM doen?

NAM heeft Nagtegaal (Ameland) en Arcadis de opdracht gegeven de locatie op te ruimen. Eind november starten de voorbereidende werkzaamheden, waarna in december de asfaltverharding van de locatie wordt verwijderd. In de maanden januari, februari en maart vinden vervolgens saneringswerkzaamheden plaats waarbij alle verontreinigde grond - die zich onder de locatie bevindt - wordt afgevoerd. Na afronding van de sanering wordt het duingebied hersteld, naar verwachting zijn alle werkzaamheden begin mei afgerond.

Wanneer wordt er gewerkt?

Er wordt gewerkt vanaf eind november tot naar verwachting begin mei 2019. De werkzaamheden vinden tot plaats van maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot 19:00 uur.

Maatregelen tegen hinder

Tijdens de werkzaamheden worden er tot begin mei veel transporten uitgevoerd. Voor de afvoer van de grond vinden er extra transportbewegingen plaats naar de verlaadplaats in de Ballumerbocht, van waaraf de grond per schip van het eiland wordt vervoerd. Vanwege het groot aantal transporten worden er op de route verkeersmaatregelen getroffen om de werkzaamheden veilig en zonder hinder te laten plaatsvinden.

Daarnaast worden de werkzaamheden onder ecologische begeleiding uitgevoerd om eventuele schade aan de natuur te voorkomen.

Werkzaamheden NAM-locatie Ameland-Oost-1

In opdracht van NAM is Liander recent gestart met de aanleg van twee electriciteitskabels naar de NAM-locatie op oostelijk Ameland. Over een lengte van negen kilometer worden twee kabels aangelegd om de generatoren op de NAM-locatie niet langer op aardgas maar op elektriciteit te laten functioneren.

De kabels worden naast het bestaande fietspad aangelegd dat door de gemeente wordt vernieuwd, de werkzaamheden aan het fietspad en de aanleg van de kabels worden gecombineerd. Daarmee wordt de overlast beperkt. Liander en Pol/Verkley voeren het werk uit.

Wanneer wordt er gewerkt?

Deze werkzaamheden duren tot en met februari 2019 en worden overdag op werkdagen uitgevoerd.

Hinder voor fietsers en wandelaars

Door de werkzaamheden aan het fietspad en de aanleg van de kabels ontstaat er enige hinder voor fietsers en wandelaars.