De gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NAM ronden hiermee de eerste fase van het omgevinsproces af. Maandag 9 december was er een bijeenkomst in het dorpshuis in Ternaard. De inwoners, werkgroepen, verenigingsbesturen en overheden die inbreng hebben gehad, zijn geïnformeerd over de eerste uitkomsten.

De bedoeling van het Omgevingsproces is om samen met bewoners en bedrijven vooraf duidelijke afspraken vast te leggen. Als gaswinning doorgaat, onder welke voorwaarden gebeurt dat dan? En wat krijgen de bewoners er voor terug?

Gebiedsfonds

De vijf partijen zijn het eens over de oprichting van een Gebiedsfonds. Dit wordt opgericht als na de proefboring blijkt dat een economische verantwoorde winning van het Ternaard-veld mogelijk is. Voor het Gebiedsfonds wordt dan de komende tien jaar een bedrag van zestig miljoen euro beschikbaar gesteld uit de baten van de gaswinning uit het veld.

Effecten

Ook zijn met inbreng van inwoners en organisaties afspraken gemaakt over onder meer het meten en monitoren van mogelijke effecten van gaswinning. De afspraken zijn vastgelegd in een Afsprakenkader Ontzorging.

Drie sporen

Het Afsprakenkader Ontzorging is een van de drie sporen die het Omgevingsproces kende in 2019 en die samen met de omgeving zijn uitgewerkt. Naast het afsprakenkader waren dit de Rijkscoördinatieregeling en de Investeringsagenda.
In de door EZK gecoördineerde Rijkscoördinatieregeling worden alle vergunningen afgestemd. De regio leidde de Investeringsagenda, waarin is verkend welke projecten kunnen bijdragen aan een sociaal-economische versterking voor het gebied. NAM coördineerde het Afsprakenkader Ontzorging. Dit was erop gericht om, voorafgaand aan de winning, de risico’s en impact van de mogelijke effecten van gaswinning te beperken of voorkomen.

Omgevingsproces: pilot met landelijke primeur

Het is voor het eerst in Nederland dat opbrengsten uit nieuwe gaswinning beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen in het omringende gebied. Het is een tastbaar resultaat van het Omgevingsproces dat in 2016 als pilot startte, nadat de NAM een aanvraag voor winning uit het Ternaard-gasveld indiende.

Lees meer in het persbericht over het Omgevingsproces op de website van de gemeente Noardeast-Fryslân.