Naar aanleiding van afspraken in het Akkoord op Hoofdlijnen (AoH) tussen de aandeelhouders van de NAM en de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de NAM in 2018 grote, eenmalige toevoegingen aan haar voorzieningen voor aardbevingen gemaakt. Deze toevoegingen hebben het 2018 resultaat gedrukt.

In 2018 droeg de NAM, direct of indirect via EBN, 1,6 miljard euro af aan Nederlandse overheden. Deze afdrachten gingen voor het overgrote deel naar de rijksoverheid. Een klein deel ging naar regionale en lokale overheden.

In 2018 waren 1.406 medewerkers werkzaam binnen de NAM, in 2017 waren dit 1.551 medewerkers.

NAM is financieel robuust

De NAM heeft in 2018, samen met haar aandeelhouders, een financieel beleid gevoerd dat er op gericht was om haar balans en financiële draagkracht verder te versterken. De NAM is doorgegaan met het verbeteren van haar bedrijfsvoering wat heeft geleid tot een versterking van de kaspostie in 2018. De winst over 2018 wordt, conform eerder gemaakte afspraken, niet uitgekeerd aan de aandeelhouders en is toegevoegd aan de reserves. Ook in 2019 keert de NAM geen dividend uit aan haar aandeelhouders. Daarnaast zijn extra voorzieningen gevormd voor aardbevingsgerelateerde kosten.

Dit alles heeft geleid tot een versterking van de financiële positie van de onderneming per eind 2018:

  1. De kaspositie is toegenomen van ongeveer 1,2 miljard euro eind 2017 tot 2,5 miljard euro eind 2018.
  2. De aardbevingsgerelateerde voorzieningen, inclusief NAM’s bijdrage van 300 miljoen aan het regiofonds, zijn toegenomen van ongeveer 0,9 miljard euro eind 2017 tot 1,7 miljard. Deze getallen representeren het NAM-aandeel (60%) van de verplichtingen.
  3. De solvabiliteit van de NAM (eigen vermogen als percentage van het totaal vermogen) is gegroeid naar 7% in 2018.

De NAM is financieel gezond en kan aan haar betalingsverplichtingen voldoen. De bestaande kredietfaciliteit ter hoogte van 1,36 miljard euro van de NAM bij haar aandeelhouders is verlengd. Ook hebben de aandeelhouders garanties afgegeven aan de Staat voor ‘versterken en schadeafhandeling in Groningen’ in het onwaarschijnlijke scenario dat de NAM niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

De NAM activiteiten bestaan uit ‘Groningen’ en een solide portefeuille van onshore en offshore ‘kleine velden’. De ‘kleine velden’ zijn winstgevend en genereren de komende jaren belangrijke inkomsten. De NAM is van plan te blijven investeren in ‘kleine velden’ ontwikkeling waarbij dat, met name op land, in nauw overleg gebeurt met lokale stakeholders.

Daarnaast verkent de NAM op dit moment verschillende mogelijkheden om ook toekomstige inkomsten te genereren uit nieuwe energieprojecten. Deze projecten liggen in het verlengde van de bestaande kernactiviteiten van NAM en maken gebruik van aanwezige NAM infrastructuur, zowel op zee als op land, om bijvoorbeeld energy hubs te creëren. De projecten kunnen op die manier bijdragen aan de energietransitie in Nederland.