Instructie voor Gasjaar 2018-2019

Vooruitlopend op de wijziging van de Gaswet en de Mijnbouwwet in verband met het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld, is in het Instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019 het uitgangspunt opgenomen dat de gaswinning door de NAM plaatsvindt op het niveau van leveringszekerheid. Dat betekent dat de NAM een winplicht heeft waarbij zij niet meer gas wint dan nodig is, maar ook niet minder. Dat uitgangpunt heeft de minister vastgelegd in artikel 2, eerste lid van het Instemmingsbesluit door te bepalen dat de NAM gas wint op basis van de in dat lid opgenomen graaddagenformule.

Voor meer informatie zie rapportage