Achtergrond locatie

 • De NAM-locatie op het westelijk deel van Ameland, in de buurt van de vuurtoren bij Hollum, is in 1963 door de NAM aangelegd. De locatie werd aangelegd voor een proefboring voor winning van aardgas uit gasvelden onder de Noordzee, maar gaswinning vanaf deze locatie heeft uiteindelijk nooit plaatsgevonden. Er is wel een put geboord, maar de velden zijn dus niet in productie genomen.
 • De evaluatie van marginale gasvelden duurt vaak lang aangezien olie- en gasbedrijven als NAM ook rekening houden met eventuele gas/olie prijsontwikkelingen in de toekomst en streven naar technologische verbeteringen of verdere gasvondsten in de buurt die de ontwikkeling commercieel aantrekkelijk zouden kunnen maken. Dit kan er soms toe leiden dat een veld en een locatie vele jaren worden aangehouden. Ook op Ameland heeft NAM gedurende een lange periode de locatie aangehouden en uiteindelijk besloten dat vanuit deze locatie er toch geen economisch winbare hoeveelheid gas ontwikkeld kan worden. 

Verontreiniging locatie

 • Sinds de jaren ’80 zijn door de inwerkingtreding van de wet bodembescherming (1987), de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming (2001) en NAM’s eigen standaarden aanpassingen gemaakt bij het aanleggen van locaties. Ditzelfde geldt voor de wijze waarop NAM met de materialen die vrijkomen bij boringen omgaat. Daarom zijn dergelijke bodemverontreinigingen sindsdien bij boringen niet meer mogelijk.
 • De bodemverontreiniging is bij de NAM en bij het bevoegd gezag bekend, de verontreiniging staat ook geregistreerd in het Bodemloket.
 • De verontreiniging is in de loop van de jaren voortdurend gemonitord en zijn er maatregelen genomen om de verontreiniging te beheersen (bemaling, peilbuizen e.d.). Dit gaf geen directe noodzaak tot sanering. Dit is altijd in goed overleg met overheden afgesproken.
 • Het beleid van de NAM is dat verontreinigingen gesaneerd worden als de locatie definitief opgeruimd wordt. Dat voorkomt dat er herhaaldelijk overlast wordt veroorzaakt door werkzaamheden op een locatie. Deze overweging heeft bij deze locatie op Ameland een voorname rol gespeeld.

Noodzaak tot sanering door verandering kustbeheer

 • Door het langzaam verdwijnen van de duinen als gevolg van het ‘dynamisch kustbeheer’ van Rijkswaterstaat is de locatie, die oorspronkelijk door een brede duinenrij beschermd werd, de afgelopen jaren aan de rand van de duinen komen te liggen. 
 • NAM heeft daarom in 2016 besloten om de locatie voor 2020 op te ruimen en te saneren en zij heeft daarvoor een saneringsplan gemaakt en de noodzakelijke vergunningen aangevraagd.
 • Tijdens de voorbereidingen van de sanering zijn alle partijen verrast door de snelheid van de erosie deze zomer waardoor de sanering in overleg met de Provincie Friesland versneld is opgestart.
 • Om de locatie tegen de oprukkende zee te beschermen heeft de NAM, na overleg met Rijkswaterstaat, besloten om eind 2018 maatregelen te nemen (het realiseren van een nooddijk met big-bags) om de locatie te beschermen. Medio november 2018 is gestart met de sanering.

Incident: wegspoelen zand met verontreiniging

 • De nooddijk die na advies van RWS is aangelegd zou naar verwachting voldoende bescherming bieden tegen het oprukkende water. 
 • Tegen de storm van 8 januari, in combinatie met een springtij, bleek hij helaas niet bestand. Hierbij is ongeveer 4400 kuub zand met verontreiniging weggespoeld. Gezien de aard en de ernst van de verontreinigingen worden de milieu- en gezondheidseffecten daarvan als verwaarloosbaar beschouwd.
 • Onder toezicht van het bevoegd gezag (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving) wordt de komende tijd de locatie gesaneerd. De NAM dient aan het bevoegd gezag uiteindelijk aan te geven dat de saneringsdoelstellingen gehaald zijn.

Te nemen maatregelen, inclusief snelle sanering

 • De NAM heeft inmiddels de nooddijk hersteld. Daarnaast is gesproken met de gemeente Ameland en Rijkswaterstaat over extra maatregelen. Op dit moment wordt ook een rij met zand gevulde containers geplaatst in een U-vorm om de locatie. Deze rij containers wordt de dagen daarna stap voor stap vervangen door een damwand.
 • Ook heeft NAM delen van het strand bemonsterd om in kaart te brengen of er nog sporen van verontreiniging te traceren zijn zodat die zo snel mogelijk opgeruimd kunnen worden.
 • De NAM heeft de bij de sanering betrokken bedrijven gevraagd de sanering van de locatie sneller dan de oorspronkelijke planning van eind maart af te ronden. NAM gaat relevante instanties actief op de hoogte houden van de voortgang hiervan.

Andere locaties sneller opruimen en saneren

 • Ook geeft NAM al enige tijd met voorrang prioriteit aan het opruimen en saneren van voormalige mijnbouwlocaties met vergelijkbare bodemverontreiniging in kwetsbare gebieden (bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden).
 • Voor de locaties Wanneperveen 1 locatie (bij natuurgebied de Wieden) en in Springendal zijn hierover al besluiten genomen.