De brief is voor de vijf betrokken partijen een mooi resultaat van een constructieve samenwerking. Voor het eerst in Nederland is er een koppeling gelegd tussen de exploitatie van een gasveld en het oprichten van een gebiedsfonds om de regio met een maatschappelijke plus achter te laten, als de gaswinning begint. Dit is een belangrijke stap en een mogelijke aanzet tot nieuw beleid voor vergelijkbare projecten in Nederland.

De afspraken in de Regiobrief zijn niet nieuw. Op 9 december 2019 zijn de uitkomsten al mondeling gepresenteerd in het dorpshuis Túnawerth in Ternaard. Nu zijn ze uitgewerkt en ook schriftelijk vastgelegd. De regionale overheden hebben een voorlopige Gebiedscommissie opgericht die nu aan de slag gaat. Deze commissie heeft als taak om met een advies te komen over de daadwerkelijke Gebiedscommissie. Ook ontwikkelen ze de spelregels van het gebiedsfonds, om uiteindelijk projecten in de thema’s verzilting, energietransitie en sociaal economische vitaliteit te kunnen honoreren.

NAM werkt samen met inwoners, belangenorganisaties, de Friese overheden en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de Omgevingsproces-pilot Ternaard om, als het tot gaswinning komt, afspraken met elkaar te maken over de ‘lusten en lasten’ van gaswinning.

Eerder werd het Afsprakenkader Ontzorging vastgesteld, daarin zijn de afspraken opgenomen over bijvoorbeeld nulmetingen, schade en communicatie.