HRA

Het doel van de HRA is om de gevolgen van de productie uit het Groningenveld door middel van een dreigings- en risicoanalyse op bodembeweging te bepalen. Deze modelmatige berekeningen combineren de hele oorzaak-gevolg keten, beginnend met de gasproductie en eindigend met schade en risico. De modellen zijn gebaseerd op de meest recente stand van de wetenschap rond seismiciteit in het Groningenveld. Ook zijn in de modellen alle relevante onzekerheden op een wetenschappelijk verantwoorde wijze geïntegreerd.

Uitkomsten HRA: seismiciteit

Door de verminderde gaswinning neemt het aantal bevingen de komende jaren af. Uit de HRA blijkt dat de seismische activiteit in komende jaren vooral wordt veroorzaakt door het vereffenen van de drukverschillen die nu nog bestaan in het veld. De kans op een aardbeving met een magnitude groter dan de aardbeving in Huizinge (M=3.6) is voor gasjaar 2020/2021 gedaald tot 4,7%. In de HRA GTS-raming 2019, ingediend maart 2019, werd deze kans geschat op 9,3% voor hetzelfde gasjaar.

Meijdam-norm en P90

Uit de HRA blijkt dat de seismiciteit in het Groningenveld de komende jaren verder zal afnemen door de sterk afgenomen productievolumes. Volgens de laatste berekeningen in de HRA voldoen alle gebouwen in het aardbevingsgebied aan de Meijdam risiconorm in gasjaar 2020-2021 en daarna. Wel zijn er nog enkele gebouwen die in de zogenaamde P90 categorie vallen. Dat zijn gebouwen die voldoen aan de Meijdam norm, maar wel een licht verhoogd risico hebben. Hierbij gaat het vooral om schuren van boerderijen.

De tabel hieronder geeft aantallen gebouwen met een Localised Personal Risk boven 10-5/jaar voor Operationele Strategie 1 in toekomstige gasjaren uitgaande van een gemiddeld temperatuursverloop weer. De linker kolom (‘Meijdam’) geeft aan dat er geen gebouwen zijn in gasjaar 2020/2021 en daarna die niet aan de Meijdam norm voldoen. De rechterkolom geeft aan dat voor de eerstvolgende drie gasjaren er nog enkele gebouwen (voornamelijk schuren bij boerderijen) zijn die weliswaar aan de Meijdam norm voldoen, maar die een verhoogd risico hebben, met inachtneming van de diverse onzekerheden die meegenomen worden in de modellering.

Gas-year Mean LPR 10-5/year (Meijdam) P90 LPR 10-5/year
2020/2021 0 162
2021/2022 0 72
2022/2023 0 21
2023/2024 0 0
2024/2025 0 0
2025/2026 0 0
2026/2027 0 0
2027/2028 0 0
2028/2029 0 0
2029/2030 0 0

Meer informatie over de HRA is te vinden onder Feiten en cijfers – onderzoeksrapporten

Lees het volledige rapport