Aanleiding

In 2019 is op verzoek van de Tweede Kamer door onderzoeksbureau AHA! een tevredenheidsonderzoek gedaan onder de bewoners met aardbevingsschade die het NAM-aanbod in de genoemde periode hadden geaccepteerd. Volgens het onderzoeksbureau AHA! gaf dit onderzoek aan dat volgens ongeveer 2/3 van de ondervraagden het door NAM betaalde bedrag niet toereikend was voor het daadwerkelijk herstellen van de schade.

Naar aanleiding van dit AHA-onderzoek hebben de provincie Groningen en de NAM een overleg gevoerd. De Commissaris van de Koning in Groningen heeft vervolgens op 13 november 2019 op grond van dit overleg aangegeven dat de NAM voor deze specifieke groep bewoners het aan de hand van een factuur of offerte aangetoonde tekort in de herstelkosten alsnog zou vergoeden en dat de provincie een meldpunt zou openen voor deze regeling van NAM.

Resultaten

83% van de ruim 6.000 bewoners hebben destijds het aanbod van NAM geaccepteerd als gevolg waarvan circa 5.000 bewoners tot de doelgroep van de regeling behoren. Van deze groep hebben 88 bewoners een verzoek ingediend. 54 bewoners hebben een gehele of gedeeltelijke toekenning gekregen. 31 verzoeken zijn afgewezen en 3 bewoners hebben zich teruggetrokken. Bij de helft van de afgewezen en teruggetrokken verzoeken kon conform de regeling geen tekort worden aangetoond. Bij de andere helft had het tekort geen betrekking op het schadeherstel of was sprake van een tekort door het hanteren van een andere herstelmethodiek.

NAM-directeur Johan Atema: “Ik ben blij dat we 54 mensen hebben kunnen helpen met een tegemoetkoming waar ze recht op hebben. Het AHA-onderzoek gaf aanleiding tot deze regeling. De uitkomsten van het AHA-onderzoek laten een ander beeld zien dan het aantal aanmeldingen voor de regeling en de acceptatiegraad van het 6.000 aanbod. Als NAM hebben we getracht zorgvuldig en coulant een aanbod voor de oude schades te doen en met deze regeling hebben we een aantal onvolkomenheden kunnen repareren.”

Einde aan schade-afhandeling

Nu ook de Arbiter Bodembeweging de laatste uitspraken heeft gedaan zijn alle 6.000 oude schadegevallen afgehandeld. Daarmee is definitief een einde gekomen aan de betrokkenheid van NAM in de reguliere schadeafwikkeling.