Het gewijzigde winningsplan is ingediend om de productie van de aardolie voort te kunnen zetten, het is een actualisatie van de al bestaande vergunning om aardolie te mogen produceren. De actualisatie van het bestaande winningsplan leidt tot een langere productieduur en een hoger volume winbare aardolie, maar niet tot een toename van effecten voor de omgeving. In het plan is ook de mogelijkheid opgenomen om eventueel een aantal nieuwe putten te boren.

De minister heeft het winningsplan van NAM laten beoordelen door Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, de Technische Commissie Bodembeweging en de Mijnraad. Zij hebben de minister een advies gegeven waarbij het draait om de vraag of de productie van olie in Rotterdam veilig en verantwoord is. De minister concludeert op basis van deze en andere adviezen dat dit het geval is, en dat onder voorwaarden kan worden ingestemd met de actualisatie van het winningsplan Rotterdam.

Deze actualisatie van het winningsplan is nodig omdat NAM, lager dan in het huidige Winningsplan uit 2003 voorzien was, aardolie uit dit veld denkt te kunnen produceren. Om die aardolie efficiënt te kunnen winnen worden op termijn mogelijk nog een klein aantal extra putten geboord, maar vooralsnog zijn daar geen concrete plannen. Om op termijn een put te realiseren is het wel vereist dat dit voornemen in een winningsplan benoemd wordt, waar nu sprake van is. Aanvullend moet voor het boren van een put een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden bij het ministerie, dit is nu niet aan de orde.

Het geactualiseerde winningsplan Rotterdam geeft, naast een beschrijving van de productieprognose en de manier waarop de aardolie wordt gewonnen, ook de bodembeweging als gevolg van de winning aan. De bodemdaling door de verlenging van de productie is berekend op twee cm en de kans op seismiciteit is ‘verwaarloosbaar’ (de term uit de zgn. SRA-methodiek die door Staatstoezicht is opgesteld). Het olieveld Rotterdam is sinds 1984 in productie. In die periode is nog nooit bodembeweging geconstateerd.

Over het olieveld

  • Het olieveld Rotterdam bestaat uit 3 zogenaamde voorkomens die boven elkaar liggen. Dit zijn de Holland Greensand (productie sinds 1988), de De Lier Sandstone (productie sinds 1986) en de IJsselmonde Sandstone (produceert sinds 1984).
  • Tot 2020 zijn er 21 putten geboord, 13 putten produceren nog.
  • Productie stopt uiterlijk in 2050
  • Max. productie: 12.176 duizend sm3
  • Productie tot 01-01-2020: 8.909 duizend sm3
  • Resterende productie: 3.267 duizend sm3