Dit verlies is veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast de zeer lage gasprijzen, en uiteraard de verdere afname van de Groningen gasproductie, hebben we in 2020 aanvullende voorzieningen voor aardbevinggerelateerde kosten getroffen. Ook éénmalige afschrijvingen van vaste activa hebben bijgedragen aan dit verlies. De productie uit het Groningenveld was door de warme wintermaanden lager dan het door de minister ingestelde productieplafond. Ondanks de zeer uitdagende COVID omstandigheden waaronder gewerkt moest worden is het financiële resultaat, exclusief aardbevingskosten en eenmalige afschrijvingen van vaste activa, nog steeds positief.

Groningen

Ook in 2020 hebben we de versnelde afbouw van de Groningen productie volgens de instructies van de minister uitgevoerd. Als NAM zullen we blijven betalen voor alle schade die is ontstaan door aardbevingen als gevolg van het winnen van gas uit het Groningenveld en voor de kosten van de versterkingen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de Groningers. Voor het betalen van deze kosten treffen we voorzieningen die we periodiek herzien. In 2020 hebben we, ondanks een afname van de Groningen productie en een vermindering in seismiciteit, wederom grote toevoegingen moeten doen aan deze voorzieningen omdat we constateren dat de geclaimde kosten voor aardbevingsschade niet afnemen. Het is aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om het beleid ten aanzien van de schadeafhandeling en de versterkingsopgave en aanverwante zaken in Groningen te bepalen. De NAM speelt daar geen rol in. De NAM heeft de ministeries van EZK en BZK meerdere keren laten weten dat een adequate onderbouwing van de rekening ontbrak. Deze zouden we graag ontvangen om de toerekening van kosten te begrijpen. Ook onze accountant heeft in het kader van de wettelijk verplichte controle op de jaarrekening kritische vragen gesteld over het gebrek aan onderliggende informatie Desondanks hebben wij tot op heden alle rekeningen, behalve één uitstaande van eind vorig jaar, al betaald.

Positieve kasstroom

Ondanks de eerder genoemde uitdagingen is de NAM nog steeds in staat gebleken een positieve kasstroom te genereren. De NAM heeft begin 2021 een kaspositie van 3,8 miljard euro. De NAM is en blijft daarmee financieel gezond en kan naar verwachting aan al haar betalingsverplichtingen voldoen. Het jaar 2021 is gestart met aanzienlijk hogere olie- en gasprijzen die inmiddels weer op het niveau zijn van voor de COVID-19 crisis. Daarnaast hebben de ingezette reorganisaties en andere kostenbesparende maatregelen een verdere gunstige uitwerking op de liquiditeit en financiële gezondheid van de NAM.

De NAM zal haar rol in de energievoorziening in Nederland zo goed mogelijk blijven invullen ook al worden we een kleinere organisatie. Onze portefeuille van financieel robuuste olievelden en kleine gasvelden op land en op zee blijft een belangrijke rol spelen in het kader van de leveringszekerheid in Nederland. Ook levert deze portefeuille economische en sociale voordelen op door de belastingen die we betalen en de werkgelegenheid die het oplevert. Tot slot heeft in Nederland geproduceerd aardgas een significante lagere CO2 voetafdruk dan geïmporteerd aardgas.