De NAM wacht nu af welke aanvullingen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gewenst worden. Daar geeft de NAM uiteraard opvolging aan.

De Commissie heeft vanuit haar specifieke deskundigheid de stukken grondig en zorgvuldig beoordeeld. Zij oordeelt niet dat de opgenomen informatie onjuist is, maar dat deze op onderdelen op dit moment nog onvoldoende is. De gevraagde aanvullende informatie stelt de Commissie MER beter in staat een oordeel te geven over de eventuele effecten van gaswinning uit het Ternaard-veld, en daarmee een advies aan de minister te geven.

De beoordeling door Commissie en dan met name de punten waarop aanvullende informatie gevraagd wordt, draagt wat de NAM betreft positief bij aan een afgewogen besluit op de vergunningsaanvraag. Daarmee heeft het advies een belangrijke waarde voor het borgen van de belangen van de Waddenzee en de ontwikkeling van dit gasveld.

Aanvullend:

Voor de ontwikkeling van het Ternaard-project is door de NAM een uitvoerige milieu-effectrapportage opgesteld waarin op alle door de Commissie benoemde onderdelen wordt ingegaan, maar die van aanvullende informatie en details zal worden voorzien.

Ook is door de NAM een Winningsplan opgesteld dat door de Mijnraad, TNO, SodM en Tcbb is getoetst: zij oordelen dat de winning van gas uit dit veld veilig en verantwoord kan plaatsvinden. De Auditcommissie die sinds 2007 de gaswinning in de Waddenzee controleert heeft recent ook aangegeven dat er sindsdien geen nadelige effecten zijn waargenomen.