Omdat de putten ROW-2 en ROW-7 op dezelfde mijnbouwlocatie liggen en vlak bij elkaar water injecteren, begrijpen wij het mogelijk verband dat door SodM gelegd wordt, de reden om meer in detail te willen weten wat er precies is gebeurd bij ROW-2.

SodM concludeert dat de door de NAM aangevoerde onderbouwing voor de oorzaak van de scheur in de buitenbuis van ROW-2 nog onvoldoende is om te veronderstellen dat eenzelfde gebeurtenis niet ook kan gebeuren in de ROW-7 put, met name omdat het bij deze waterinjectieput om dezelfde geologische opbouw gaat.

De NAM was op eigen initiatief al gestart met extra metingen in de actieve injectieputten in Twente, waaronder de ROW-7 put. Deze activiteit moest op 17 juni worden afgebroken waardoor er onvoldoende aanvullende meetgegevens verkregen konden worden die inzicht geven in de precieze status van de stalen buizen, de buitenste cement laag van de waterinjectieput, en de omliggende gesteentelagen. Dit onderzoek zullen we op een later moment weer oppakken, waarna de resultaten en analyse met SodM zullen worden gedeeld.

Martijn Kleverlaan, manager onshore velden NAM: ‘Uiteraard volgen wij de aanbevelingen en adviezen van SodM op en hebben daarom ROW-7 direct ingesloten. Daarmee doen we ook recht aan de vragen uit de omgeving over deze waterinjectielocatie. We zullen ROW-7 pas weer in gebruik nemen nadat SodM hier goedkeuring voor heeft verleend’.

SodM heeft de NAM ook verzocht de monitoring van de andere actieve waterinjectieputten te intensiveren. Ook hier zal de NAM in afstemming met SodM gehoor aan geven. SodM zal daarnaast de waterinjectie op de andere actieve waterinjectieputten ROW-4 en ROW-5 de komende tijd extra controleren zodat deze veilig en verantwoord voortgezet kan worden.

SodM bevestigt de conclusie van de NAM dat er geen aanwijzingen zijn dat zich acuut gevaarlijke situaties hebben voorgedaan bij put ROW-2, of dat deze dreigen plaats te vinden bij de overige injectieputten in het Rossum-Weerselo veld.