Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft vandaag een toelichting gegeven op de onderzoeksresultaten van haar fase 3 onderzoek naar laagfrequent geluid in de gemeente Zuidhorn. Dit onderzoek is een vervolg op de eerder uitgevoerde onderzoeken in opdracht van de rijksoverheid. In dit specifieke onderzoek is, in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM), specifiek gekeken naar de herkomst van het laagfrequent geluid en een eventueel verband met de installaties en activiteiten van de NAM. Uit het recente NLR onderzoek blijkt dat er geen verband kan worden gevonden tussen de NAM-activiteiten en -installaties in Grijpskerk en de gerapporteerde geluidshinder. Er zijn ten tijde van het onderzoek wel verschillende bronnen van laagfrequent geluid gemeten in de regio.

Het NLR heeft van 11 april tot 4 mei 2011 uitgebreide metingen verricht op verschillende locaties in de gemeente Zuidhorn. Er zijn meerdere akoestische antennes gebruikt en er zijn in totaal honderden peilmetingen verricht bij de 4 personen die hinder ondervinden. Daarnaast zijn meerdere losse geluids- en trillingsmetingen verricht op verschillende locaties in de gemeente Zuidhorn. De bewoners is gevraagd om een logboek bij te houden waarin ze de ervaren hinder noteerden. Gedurende het onderzoek zijn ook de activiteiten en processen van de NAM-installaties geregistreerd.

Op basis van dit onderzoek gaat het NLR er van uit dat de NAM niet de bron is van laag frequent geluid dat de hinder bij de vier bewoners in de gemeente Zuidhorn veroorzaakt. Deze bevindingen worden bevestigd door het ontbreken van een verband tussen de geluidshinder en onderzochte bedrijfscondities van de NAM in Grijpskerk. Er zijn wel verschillende andere bronnen van laagfrequent geluid in de gemeente Zuidhorn getraceerd. Dit gemeten geluid wordt door verschillende bronnen veroorzaakt, ondermeer door treinen, ventilatoren van boerderijen, vrachtwagens, wegverkeer en vliegverkeer.

Bart van de Leemput, directeur NAM, “Het is buitengewoon vervelend als je hinder ondervindt door laagfrequent geluid. Daarom neemt NAM dit onderwerp zeer serieus en hebben we dit onderzoek gefaciliteerd. Ik realiseer me dat de uitkomst van dit onderzoek het probleem niet oplost voor de personen die geluidshinder ervaren, maar ik denk wel dat het een stap voorwaarts is.”

Voor NAM is het een bevestiging van diverse onderzoeken die in het verleden door andere specialistische partijen zijn uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dit NLR onderzoek voorziet Van de Leemput geen verdere rol voor de NAM. “Ik ben tevreden dat we als NAM een bijdrage hebben kunnen leveren en dat de situatie met betrekking tot laagfrequent geluid in de omgeving van Zuidhorn nu goed in kaart is gebracht. De uitkomsten en ervaringen uit dit rapport kunnen door andere partijen weer worden gebruikt om tot een oplossing te komen voor de personen die hinder ondervinden van het laagfrequent geluid”.

Vandaag is op het gemeentehuis te Zuidhorn een toelichting gegeven op de hoofdconclusies door experts van NLR. De betrokken personen die geluidshinder ondervinden en vertegenwoordigers van de overheid en toezichthoudende instanties waren uitgenodigd.Voor belangstellenden ligt het rapport ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Zuidhorn, Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn.