Vrijdagochtend 13 juli om 07.00 uur zijn de werkzaamheden aan de Voordijk in Barendrecht voortgezet. In de loop van de ochtend is uit voorzorg een gasleiding van Gasunie, die dicht bij de pijpleiding van de NAM ligt, drukvrij gemaakt. De graafwerkzaamheden zijn meteen daarna weer in gang gezet. De NAM zal ook zaterdag graaf- en opruimwerkzaamheden uitvoeren op de locatie.

De NAM is donderdag 12 juli gestart met graafwerkzaamheden aan de Voordijk in Barendrecht, met als doel om het ontdekte lek in de oliepijpleiding te repareren en de verontreinigde grond op te ruimen. De NAM werkt nauw samen met gespecialiseerde bodemsaneringbedrijven, betrokkenen en de autoriteiten. De graaf en opruimwerkzaamheden verlopen volgens plan.

In de omgeving van de Voordijk te Barendrecht, ter hoogte van de A29, is woensdagmiddag 11 juli een olielekkage geconstateerd. Op een particulier terrein is een vloeistofmengsel van olie en aardgascondensaat (een benzineachtige vloeistof) waargenomen. De producten zijn afkomstig uit een ondergrondse pijpleiding van de NAM. De toevoerende systemen zijn uit bedrijf genomen, zodat de druk van de leiding is en er geen nieuwe vloeistof kan toestromen. De vervuiling is zichtbaar aan de oppervlakte in een gebied van enkele tientallen vierkante meters.

Woensdagmiddag en -avond zijn door een team van NAM, autoriteiten en gespecialiseerde bodemsaneringbedrijven metingen verricht en zijn voorzorgsmaatregelen genomen op de locatie.

Donderdagochtend is begonnen met het creëren van een nieuwe tijdelijke toegangsroute, dit om overlast voor lokaal verkeer te beperken. Vervolgens is ’s middags gestart met het afgraven van de bodem rondom de pijpleiding. De leiding ligt op een diepte van 1,70 meter onder het maaiveld, heeft een doorsnede van zo’n 27 centimeter en is aangelegd in 1985. Door de leiding gedeeltelijk bloot te leggen kan een analyse gemaakt worden van de situatie en de staat van de pijpleiding.

Deze informatie in combinatie met bodemmonsters zal ook inzicht geven in de gelekte hoeveelheden en zal vertaald worden naar een saneringsplan. Rond 21.00 uur is gestopt met de graafwerkzaamheden en er is inmiddels een groot deel van de grond afgegraven maar de leiding is nog niet blootgelegd. Er moet voorzichtig worden gegraven om verdere schade aan de NAM leiding te voorkomen en om geen andere leidingen te beschadigen.

De medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren dragen uit voorzorg beschermende kleding. Er kunnen namelijk zeer plaatselijk olie- of condensaatdampen vrijkomen bij de graafwerkzaamheden. Voor de omgeving is er echter geen risico. De vervuilde grond wordt opgeslagen in speciale vloeistofdichte containers die worden afgevoerd naar gespecialiseerde grondverwerkers.

De betreffende pijpleiding loopt van Barendrecht via Rhoon naar de raffinaderij in Pernis en hierdoor wordt een combinatie van olie en aardgascondensaat getransporteerd. De olie uit de leiding wordt gewonnen op de NAM-locaties Oud-Beijerland en Rotterdam en wordt per ondergrondse pijpleiding getransporteerd naar de NAM-behandelingslocatie Barendrecht.

Na verwerking gaat het dan verder, met daarbij aardgascondensaat dat wordt meegeproduceerd bij aardgaswinning, per pijpleiding naar Pernis. De olielocaties Rotterdam en Oud-Beijerland zijn tijdelijk ingesloten.

De gasbehandelingsinstallatie in Barendrecht is weer in bedrijf genomen, de pijpleiding is afgesloten van de installatie en het aardgascondensaat wordt tijdelijk per truck vervoerd naar Pernis.
De oliewinning wordt weer opgestart nadat de pijpleiding volledig is hersteld en geïnspecteerd.

De NAM heeft een onderzoeksteam ingesteld om de oorzaak van de lekkage te achterhalen. De toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) is geïnformeerd en ook andere autoriteiten zijn nauw betrokken bij het opruimen van de vervuilde grond en het onderzoek naar de oorzaak.

Uiteraard zal de NAM de lekkage opruimen. Wij betreuren het incident en bieden onze excuses aan voor eventuele overlast.