1. Een kleinschalig donatieprogramma voor de ondersteuning van leefbaarheidsprojecten en dorpsevenementen in de leefgemeenschappen direct grenzend aan onze productie-, behandeling- of opslagfaciliteiten. Het gaat hierbij om kleinschalige ondersteuning met een maximum bijdrage van € 1.000. Co-financiering en eigen inbreng, bijvoorbeeld in de vorm van zelfwerkzaamheid, zijn hierbij een vereiste.

2. Donatieprogramma voor de verduurzaming van sociaal, maatschappelijke accommodaties. Ontmoetingsplaatsen zoals bijvoorbeeld dorpshuizen, buurthuizen en sportkantines vervullen een belangrijke rol in het onderhouden en het versterken van de sociale cohesie binnen een leefgemeenschap. Vanuit deze functie is het voortbestaan van deze sociale daken van belang voor de regio’s waarin de NAM actief is.

Het programma draagt bij in het nemen van verduurzamingsmaatregelen om de energiekosten te verlagen. Door het verlagen van deze kosten levert de NAM een structurele bijdrage aan het versterken van de jaarlijkse exploitatie. Een bijdrage uit het programma is bijvoorbeeld beschikbaar voor het aanschaffen van zonnepanelen of LED-verlichting, het vervangen van een HR-ketel of het nemen van isolerende maatregelen.

De NAM bepaalt de ontvankelijkheid van het project op basis van een aantal uitgangspunten. Hierbij geldt dat de volgende projecten niet in aanmerking komen voor een bijdrage:

 • Initiatieven die niet ten goede komen aan de regio’s waarin NAM actief is, de initiatieven moeten binnen een straal van 2,5 km van een NAM locatie zijn.
 • Aanvragen van Landelijke Organisaties.
 • Projecten van overheden en/of projecten die vallen onder het publiek domein van de overheid.
 • Projecten met een sterk individueel karakter.
 • Projecten van onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
 • Projecten van instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling.
 • Projecten in regio’s waar de NAM bijdraagt aan en/of participeert in andere programma’s op het gebied van leefbaarheid en/of duurzaamheid.
 • Projecten in regio’s waar de NAM participeert in alternatieve programma’s.
 • Projecten die in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving en/of NAM-bedrijfsprincipes.
 • Projecten die te maken hebben met de aanschaf van onroerend goed, renovatie, restauratie of inrichting daarvan.
 • Initiatieven die te maken hebben met planvorming.
 • Initiatieven die verzoeken om structurele steun of een bijdrage in natura.
 • Fondswervingsacties. Het programma ondersteunt alleen rechtstreeks en projectmatig.

Looptijd van het programma

Het programma loopt tot en met 31 december 2024.

Wie kunnen aanvragen

Binnen de regio waar de NAM actief is mogen maatschappelijke organisaties met een publieke doelstelling en functie zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) een aanvraag indienen.

Hoe vraag je aan

Aanvragen van een bijdrage kan door een e-mail te sturen aan NAM-Communicatie@shell.com. In de mail zien wij graag wij een korte toelichting op het project waarvoor u een bijdrage vraagt en het bedrag aan te geven dat u aanvraagt. Tevens dient u het projectplan, de begroting en het dekkingsplan voor het project mee te sturen.

Beoordeling & Besluitvorming

Na ontvangst van de aanvraag neemt de NAM binnen vier weken contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Hierna vindt besluitvorming binnen de toekenningscommissie plaats. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. NAM behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanvraag, zonder opgaaf van reden, af te wijzen.

Missie en visie

De NAM is verantwoordelijk voor het ontsluiten van twee van de belangrijkste Nederlandse bodemschatten: gas en olie.

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk de NAM op. Sinds 1948 wint de NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Opruimen en hergebruik

Het opruimen van gas- of olieproductie locaties is een steeds belangrijker onderdeel van onze activiteiten.