Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen deze persoonsgegevens worden behandeld alsof u ons uw toestemming heeft gegeven deze persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met de doelen waarvoor u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Waar wij deze persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, zal dat in dit privacybeleid worden genoemd.

Redenen voor het opstellen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid wil u informeren over de wijze van het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verzamelen wij tijdens uw bezoek aan een van onze de NAM-websites.

Dit privacybeleid geldt voor het merendeel van onze de NAM-websites, alhoewel het kan voorkomen dat er sprake is van een situatie waarbij een enigszins aangepast privacybeleid noodzakelijk is. Wanneer een de NAM-website een ander privacybeleid heeft zal het worden duidelijk gemaakt dat dat privacybeleid afwijkt van dit algemene de NAM privacy beleid. Wij verzoeken u het privacybeleid van de verrschillende de NAM-websites te checken als u deze verschillende websites bezoekt.

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld

De NAM is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt. De NAM staat voor Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., een besloten vennootschap die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0400 8869 en statutair gevestigd is in Den Haag, bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.

Speciale verklaring voor personen jonger dan 13 jaar

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar oud en wij zullen niet bewust persoonsgegevens verzamelen, doorgeven of in enige andere vorm gebruiken indien het persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar betreft.

Vandaar dat wij jou vragen, wanneer je een kind jonger dan 13 jaar bent, ons geen persoonsgegevens te sturen (persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld jouw naam, adres en e-mail adres).

Als jij jonger bent dan 13 jaar en je wilt toch een vraag stellen of deze website op een andere manier gebruiken waarvoor het noodzakelijk is jouw persoonsgegevens te verstrekken, dan moet je jouw ouder of verzorger vragen of zij dit voor jou willen doen.

Doelen van het verzamelen van uw persoonsgegevens

Eén van de doelen van onze website is u te informeren over wie wij zijn en wat wij doen. Wij verzamelen uw persoonsgegevens (inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail) om u beter van dienst te kunnen zijn ten aanzien van de informatie die u ons vraagt of de diensten die u van ons verlangt. Wij zullen daarom uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken om:

  • te antwoorden op vragen of verzoeken die u bij ons neerlegt;
  • om verzoeken om diensten die u van ons verlangt in behandeling te kunnen nemen;
  • om onze verplichtingen vast te leggen of op een andere wijze te voldoen aan onze verplichtingen in relatie tot een overeenkomst;
  • te anticiperen op problemen ten aanzien van door de NAM geleverde diensten of zaken of om problemen die zich hebben voorgedaan op te lossen.

Voor u is het van belang te weten dat u, wanneer u wilt dat wij stoppen met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens voor een van de hierboven weergegeven doelen, u hierover contact met ons op kunt nemen. Hoe u contact met ons op kunt nemen staat hieronder vermeld. Wij zullen stoppen met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens voor een van de hierboven weergegeven doelen zodra dit redelijkerwijze voor ons mogelijk is.

Daarnaast melden wij dat de verzamelde persoonsgegevens (mogelijk) door ons kunnen worden doorgegeven naar geselecteerde derde partijen die mogelijk buiten de Europese Unie (de Economische Europese Unie, EEA) zijn gevestigd. Dit doorgeven vindt plaats in verband met het leveren van de informatie en diensten die wij u door middel van deze website bieden. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat onze servers soms draaien in een land buiten de Europese Unie of dat een van de providers is gevestigd in een land buiten de Europese Unie.

Deze derde partijen zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruiken dan die wij met hen zijn overeengekomen. De NAM verlangt van deze derde partijen dat zij adequate beveiliging aanbrengen in hun IT-systemen zodat uw persoonsgegevens veilig zijn.

Wij respecteren uw persoonsgegevens en daarom zullen we stappen nemen om zeker te stellen dat uw privacyrechten ook beschermd zijn als wij uw gegevens buiten de Europese Unie brengen overeenkomstig hierboven beschreven. Dit geldt ook wanneer u gebruik wenst te maken van onze informatie en diensten als u zich buiten de Europese Unie bevindt; het kan zijn dat in zo’n geval uw gegevens buiten de Europese Unie wordt gebracht om u de informatie en diensten te kunnen verstrekken.

Behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid, zullen wij geen persoonlijke informatie die te herleiden is naar u als individu delen zonder dat wij uw toestemming hebben ontvangen, tenzij wij hiertoe juridisch gerechtigd zijn danwel verplicht zijn (denk bijvoorbeeld aan een juridische procedure of in verband met of ter voorkoming van fraude of een ander misdrijf of overtreding) of als wij van mening zijn dat het delen van bovengenoemde informatie noodzakelijk is om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid (en die van onze klanten en andere individuele personen) te beschermen en/of te verdedigen.

Wanneer u bij het aanmelden van uw verzoek om informatie of een dienst, of op een later moment, aangeeft dat u niet wilt dat wij uw gegevens op bovenstaande wijze gebruiken, zullen wij uw gegevens niet voor een van de bovenstaande doelen gebruiken.

Het verzamelen van gegevens die niet als persoonsgegevens zijn aan te wijzen

Het kan gebeuren dat wij automatisch niet persoonsgebonden gegevens over u verzamelen, zoals het type van internet browser dat u gebruikt of de website die u gebruikt om contact te maken met onze website, de pagina’s die zijn bezocht en de datum en het tijdstip van het bezoek. Het kan ook gebeuren dat wij details geaggregeerd samenvoegen, zoals bijvoorbeeld de plaats waar u woont.

Via deze gegevens bent u niet als persoon te herleiden en dit wordt enkel door ons gebruikt om een effectief gebruik van de website te bewerkstelligen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen van tijd tot tijd deze niet persoonlijke en geaggregeerde gegevens verstrekken om een goed gebruik van onze website mogelijk te kunnen maken.

Interactie tussen u en ons

Wij zijn geïnteresseerd in uw visies en ideeën en stellen feedback van u op prijs. Als deze website ergens faciliteiten zoals chatrooms, noticeboard, nieuwsgroepen enz. mogelijk maakt dan kan het zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die u aan ons verstrekt. Deze informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij hebben echter niet in de hand en zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop andere partijen deze persoonsgegevens, die u beschikbaar maakt door gebruik te maken van deze faciliteiten, van u gebruiken. Vandaar dat wij u er op willen wijzen om voorzichtig te zijn met het op deze wijzen verstrekken van persoonsgegevens.

Het accuraat houden van onze overzichten en archieven

Wij streven ernaar om de informatie die wij over u verzamelen, opslaan en gebruiken zo accuraat mogelijk te hebben. Als u wilt checken welke gegevens wij over u hebben verzameld, door middel van het door u verstrekken daarvan, of u wilt deze gegevens aanpassen of verwijderen dan kunt u hiervoor met ons contact opnemen overeenkomstig de wijze zoals deze hieronder is weergegeven.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van technologieën en beleid met als doel uw privacy te beschermen tegen onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang tot deze gegevens en wij zullen deze maatregelen aanpassen aan nieuwe technologieën op dit vlak wanneer dit beschikbaar wordt; een en ander voor zover dit in overeenstemming is met de doelen die gesteld zijn.

Gebruik van uw persoonsgegevens die u heeft verstrekt aan andere websites

Op onze websites hebben wij links naar andere websites of u komt bij onze website via een link op een andere website. Zoals u zich kunt voorstellen zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de werkwijzen van andere websites. Op de inhoud van hun privacybeleid en hun werkwijzen zijn de voorwaarden van gebruik van die andere websites zelf van toepassing.

Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te checken om uw rechten en plichten duidelijk te hebben, vooral als u informatie verstrekt aan zo’n derde partij via een dergelijke website. Als u zorgen of vragen heeft over een dergelijke website raden wij u aan contact op te nemen met de eigenaar of de webmaster van een dergelijke website.

Zakelijke klant, leverancier, partner of belegger

Informatie voor mensen die verbonden zijn aan onze zakelijke klanten (B2B), leveranciers, zakenpartners, belanghebbenden en/of beleggers is te vinden op de B2B privacy-verklaring van Shell.