Nederlandse exploitanten van aardwarmte en koolwaterstoffen hebben een notitie opgesteld voor het omgaan met bijvangst van olie en gas. De brancheorganisaties Stichting Platform Geothermie en NOGEPA namen hierbij het voortouw namens de betrokken exploitanten.

Overleg

De leden van de verschillende brancheorganisaties hebben in overleg met het ministerie van Economische Zaken ingestemd met de gemaakte afspraken over bijvangst. Ze overleggen daarnaast regelmatig over specifieke gevallen en het vervolg van de gemaakte afspraken. Het ministerie van Economische Zaken en/of Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) schuiven bij dit overleg aan als dat nodig is.

Veiligheid

Het meekomen van olie en gas bij het winnen van aardwarmte heeft gevolgen voor de veiligheid. Om een veilige boring te waarborgen, heeft toezichthouder SodM eisen opgesteld voor boringen naar aardwarmte. Dit zijn niet per se dezelfde eisen als bij het boren naar koolwaterstoffen. In de notitie Bijvangst worden onder andere diverse scenario’s beschreven voor een boring om aardwarmte op te sporen.

NAM is niet aansprakelijk voor letsel dat voortvloeit uit het winnen van aardwarmte.

Norm vrije bijvangst

De notitie Bijvangst stelt een vaste norm voor vrije bijvangst voor. Zolang de totale opbrengst van de bijvangst binnen deze norm blijft, komt de opbrengst toe aan de aardwarmte-exploitant. Wanneer de exploitant van de aardwarmte de norm niet overschrijdt, kan hij beschikken over de meegekomen koolwaterstoffen. De exploitant kan de gewonnen olie, gas of gascondensaat bijvoorbeeld verkopen of in de eigen onderneming gebruiken.

Toelichting norm vrije bijvangst

De norm voor vrije bijvangst wordt per productieput vastgesteld op een gemiddelde jaarbasis. Deze norm is 3,6 Nm3 gasvormige koolwaterstoffen per m3 water en/of 5,0 m3 olie per dag.

De norm voor vrije bijvangst van aardgas is vastgesteld op basis van de maximale oplosbaarheid van methaan in zout water bij een gemiddelde temperatuurgradiënt van 30C/100 meter.

De norm voor vrije bijvangst van olie is gebaseerd op afwegingen die oliebedrijven hanteren om vast te stellen of een olieveld rendabel is. Dit is onder meer afhankelijk van de olieprijs en de beschikbaarheid van (nieuwe) goedkopere winningstechnieken. Er is voorlopig gekozen voor een bovengrens van 5,0 m3 olie per dag.

Overschrijding norm vrije bijvangst

Het is mogelijk dat de norm voor vrije bijvangst overschreden wordt, maar dat de aangetroffen hoeveelheid koolwaterstoffen niet zelfstandig economisch winbaar is. In dat geval moet er overleg komen tussen de exploitant van de aardwarmte en de exploitant van de koolwaterstoffen.

Meer over Aardwarmte

Wat is aardwarmte?

Hoe dieper in de grond, hoe warmer. In Nederland per 100 meter dieper 3°C warmer. Die warmte heet aardwarmte of geothermie.

Wellicht ook interessant

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Techniek en innovatie

NAM ontwikkelt nieuwe technieken: energiezuiniger en milieuvriendelijker. Daardoor kunnen we steeds meer gas uit bestaande velden en gas uit kleinere velden winnen.