Item 2015
Aantal werknemers 2.477
Vrouw 297
Man 2.180
Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) % 2,8
Blootstellingsuren (miljoen) 11,2
NAM-personeel 5,1
Aannemerpersoneel 6,1
Beroepsziekten NAMmers (frequentie per miljoen blootstellingsuren) 0,8
Ongevalsfrequenties
LTIF = ongevallen met verzuim per miljoen blootstellingsuren 0,5
TRCF = ongevallen met letsel per miljoen blootstellingsuren 1,6
Verdeling gebruik boorspoeling
Kilometers geboord met spoeling op oliebasis 39
Kilometers geboord met spoeling op waterbasis 14
Gasvormige emissies (ton, afgerond)
CFK's voor laboratoriumtoepassingen 0,0
Halonen voor brandblusmiddelen 0,0
HCFK's voor gaskoeling en airconditioning 0,0
CO2 611.380
CO 970
SO2 94
NOx 1.370
CH4 6.440
Vluchtige organische stoffen (BTEX, C2H6, C3+) 1.970
Hg 0,003
Afgefakkeld en afgeblazen gas (miljoen m3) 23,2
Afgefakkeld 16,1
Afgeblazen 7,1
Gebruik leiding-, grond- en zoet oppervlaktewater t.b.v. operaties (m3) 815.100
Onttrokken grondwater t.b.v. saneringen (m3) 564.400
Hoeveelheid productiewater geloosd in zee (m3) 50.290
Hoeveelheid dekwater geloosd in zee (m3) 11.480
Olie geloosd in zee (ton) 0,8
Zware metalen in geloosd water op zee (kg) 114
Zink 104
Lood 1,2
Cadmium 0,2
Nikkel 8,3
Kwik 0,3
Hulpstoffen in geloosd water op zee (ton) 21
Corrosion inhibitor 1,1
Glycol 4,6
Methanol 15,3
Afvalstoffenoverzicht (ton, afgerond)
Afvalwater (injectie in de diepe ondergrond) 1.674.486
Afvalwater (lozing oppervlaktewater offshore) 60.165
Afvalwater (lozing op het riool/RWZI) 87.648
Afvalwater (sanerings- en bronneringswater op oppervlaktewater land) 521.298
Bedrijfsafval 164.200
Gevaarlijk afval 31.442
Aantal LSA-locaties 96
Aantal milieu-incidenten/klachten
Bodemvervuiling 103
Watervervuiling 15
Emissies naar de lucht 145
Lekkages binnen noodvoorzieningen 223
Geluidsklachten 13
Lichtklachten 0
Stankklachten 1
Green House Gas Emissions (ton CO2-equivalent)
Direct 777
Indirect 797
Energieverbruik (GJ)
Elektriciteit 13.983.063
Verbranding - gas 8.951.306
Verbranding - diesel 354.000
Transport 163.891

Meer over Milieu

Milieubeleid

NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.

Beheersen van risico's

Milieubeheer bij NAM gaat over het beheersen van risico’s. Elk jaar weer bepalen we welke risico’s voorrang hebben.

Speciale milieumaatregelen

Er zijn allerlei maatregelen die NAM neemt omdat wij zo duurzaam mogelijk willen ondernemen. Soms zichtbaar, soms op de achtergrond.

Wellicht ook interessant

Waterinjectie in Twente

Bij gas- en oliewinning op land en op zee komt zout water omhoog. Waar mogelijk brengt NAM dit terug in de diepe ondergrond.