Fase 1: Voorbereidingen

NAM bekijkt wat de mogelijkheden voor toekomstig gebruik van de locatie zijn en gaat in overleg met de grondeigenaar over de wijze van het opruimen van de locatie en het mogelijke hergebruik. Daarnaast worden verschillende onderzoeken uitgevoerd bijvoorbeeld om mogelijke bodemverontreinigingen in kaart te brengen. Daarnaast wordt er ook ecologisch onderzoek gedaan waar bij de uitvoering van de opruimwerkzaamheden rekening mee wordt gehouden. Op basis van de gemaakte afspraken worden de benodigde vergunningen aangevraagd bij de diverse overheidsorganen. 

Fase 2: Afsluiten van de put

De gas- of olieput moet eerst veilig afgesloten worden. De Mijnbouwwet schrijft precies voor op welke wijze dit moet geschieden. Het veilig afsluiten van een put kan gebeuren met een mobiele boorinstallatie of een installatie die speciaal hiervoor ontworpen is. De toezichthouder SodM controleert dit ook en na vrijgave kan de rest van de locatie opgeruimd worden.

Fase 3: Sloopwerk

Zodra de put veilig afgesloten is zullen de bovengrondse installatieonderdelen verwijderd worden. Het materiaal, zoals asfalt en beton, wordt afgevoerd naar een erkende verwerker die de mogelijkheid bekijkt om het materiaal te hergebruiken in bijvoorbeeld de wegenbouw.

Fase 4: Afsnijden van de put

In deze fase wordt de oude metalen gas-/olieput op 3 meter diepte onder het maaiveld afgesneden zodat deze geen belemmering meer vormt voor toekomstige ontwikkelingen op het terrein.

Fase 5: Grondwerk

Nu alle installaties, verhardingen, kabels en leidingen verwijderd zijn is er alleen nog een zanderig terrein over met een hekwerk eromheen. Indien er sprake is van een bodemverontreiniging zal er nog een bodemsanering plaatsvinden. Hiervoor worden de wettelijke regels gevolgd zoals in de Wet bodembescherming is aangegeven. Na het omspitten van het hele terrein is het bijna gereed voor oplevering.

Fase 6: Cultuurtechnisch herstel

Afhankelijk van de gemaakte afspraken met de grondeigenaar zal NAM het terrein cultuurtechnisch herstellen. Dit wil zeggen dat het terrein geschikt gemaakt wordt als bijvoorbeeld landbouwgrond.

Fase 7: Overdracht

Na al deze fases is het terrein geschikt om weer over te dragen aan de grondeigenaar. In een eindrapport wordt exact beschreven hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd, welke materialen zijn aangevoerd en waar vandaan ze komen én wat de kwaliteit is van de locatie zoals deze na sanering is achtergelaten. Hiermee is een einde gekomen aan het gebruik van het terrein door NAM.

UITGELICHT

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.

Bodemreiniging NAM-locaties

Meer weten over het schoonmaken van NAM-locaties? Lees over het verleden, heden en toekomst van mijnbouwlocaties, en de verontreinigingen die nu of binnenkort schoongemaakt gaan worden.

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.