Duurzame ontwikkeling is voor de NAM een belangrijk doel. Dat doel kunnen we alleen bereiken door zo evenwichtig mogelijk rekening te houden met milieu, samenleving en economie. Mensen maken zich zorgen over klimaatverandering, aantasting van ecosystemen en verlies aan biodiversiteit. De samenleving stelt ook hoge eisen aan ons. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van verontreiniging, het efficiënter gebruik van schaarse middelen en een betere verwerking van afval.

Systematische aanpak

De NAM heeft gekozen voor een systematische aanpak van milieubeheer. Dat gebeurt met behulp van een milieuzorgsysteem voor de impact van onze activiteiten op het milieu. Het zorgsysteem schrijft voor hoe we de effecten van onze activiteiten op het milieu kunnen beheersen. Inclusief de maatregelen die nodig zijn om echt maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Strenge norm

Het milieuzorgsysteem van de NAM heet officieel het Environmental Management System (EMS). Dit EMS wordt sinds 1999 getoetst aan de internationale ISO 14001-norm. Door deze strenge norm moeten we onze inzet voor het milieu ook echt aantonen. Uiteraard laten we zien dat we ons aan wetten en regels houden. Maar ook moeten we bewijzen dat we onze prestaties op milieugebied voortdurend verbeteren. Het is dus allesbehalve vrijblijvend. De NAM is ook verplicht om jaarlijkse controles door zogenaamde auditors te laten uitvoeren.

Meer over Milieu

Beheersen van risico's

Milieubeheer bij de NAM gaat over het beheersen van risico’s. Elk jaar weer bepalen we welke risico’s voorrang hebben.

Speciale milieumaatregelen

Er zijn allerlei maatregelen die de NAM neemt omdat wij zo duurzaam mogelijk willen ondernemen. Soms zichtbaar, soms op de achtergrond.

Wellicht ook interessant

De NAM en de Energietransitie

De energietransitie is de overgang naar een fossielvrije wereld. Fossiele brandstoffen worden dan uiteindelijk grotendeels vervangen door duurzame energievormen. De NAM wil een relevante energiespeler blijven in Nederland, door de inzet van onze kennis en infrastructuur voor de energietransitie.

Opruimen en hergebruik

Het opruimen van gas- of olieproductie locaties is een steeds belangrijker onderdeel van onze activiteiten.