Maatregelen met een duurzaam karakter

 • Ontwerpen volgens de laatste stand der techniek (Best Available Technology) op basis van EU-aanbevelingen voor luchtverontreiniging door de industrie.
 • Emissie- en energienormen standaard gebruiken als economische waarde bij het ontwerp van nieuwe installaties.
 • Nemen van geluidbeperkende maatregelen naar aanleiding van metingen door onafhankelijke derden.
 • Uitvoeren van geluidmetingen, zowel in het kader van vergunningaanvragen als in reactie op klachten van omwonenden.
 • Het opvolgen van klachten op basis van klachtenregisters zodat een klager de zekerheid heeft dat er wordt geluisterd en gereageerd.
 • Preventief onderhoud van machines en installaties om zowel de kans op uitval als het energieverbruik te verminderen.
 • Landschappelijk inpassing van installaties om ook zo overlast door zicht, geluid en last zoveel mogelijk te beperken.
 • Emissiebeperkende maatregelen.
 • Vergroenen van chemicaliën door waar mogelijk alternatieve chemicaliën te gebruiken met dezelfde werking maar met minder impact op het milieu.
 • Gebruiken van energie-efficiëntere motoren en het toepassen van motor-management om de CO2-uitstoot tegen te gaan.
 • Efficiëntere aanpak van logistieke stromen, waardoor minder kilometers worden gemaakt en de CO2-uitstoot navenant afneemt.

Meer over Milieu

Milieubeleid

De NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.

Beheersen van risico's

Milieubeheer bij de NAM gaat over het beheersen van risico’s. Elk jaar weer bepalen we welke risico’s voorrang hebben.

Wellicht ook interessant

Verduurzaming van onze eigen activiteiten

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is het verduurzamen van onze activiteiten en onze installaties.

Opruimen en hergebruik

Het opruimen van gas- of olieproductie locaties is een steeds belangrijker onderdeel van onze activiteiten.