Jaarlijks worden de rapporten voorgelegd aan de Commissie Monitoring Waddengas 2006, bestaande uit regionale en lokale overheden en belangengroepen. Deze commissie is onderdeel van het rijksprojectbesluit – gaswinning Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen. Deze commissie brengt haar advies uit aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vraagt jaarlijks advies over de rapportages van de NAM aan de onafhankelijke wetenschappelijke Auditcommissie Gaswinning Waddenzee (onderdeel van de Commissie milieueffectrapportage). Het advies van de Auditcommissie is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van de Commissie m.e.r.

In haar laatste advies – van november 2020 - onderschrijft de Auditcommissie Gaswinning Waddenzee de conclusie van de NAM dat de bodemdaling in het monitoringsjaar 2019 binnen de toegestane ruimte is gebleven. Daarnaast concludeert de commissie dat er geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in de natuur van de Waddenzee en het Lauwersmeer die het gevolg kunnen zijn van de gaswinning. De commissie geeft ook aan dat het huidige monitoringsprogramma van de NAM een goede basis biedt om veranderingen in de bodem en de natuur te kunnen signaleren en te verklaren in relatie tot diepe bodemdaling door gaswinning.

Op de website van de commissie m.e.r. vindt u meer informatie.

Meer over Wadden

Gasproductie onder de Wadden

De NAM wint gas sinds de jaren ’80 uit het waddengebied. Alle waddengasvelden samen bevatten toen 200 miljard m3 gas.

Meten en monitoren Waddengebied

De NAM voert voortdurend metingen uit naar de gaswinning onder het Waddengebied. Dat is noodzakelijk om de bodemdaling te controleren.

Onderzoeksrapportages Wadden

Alle onderzoeksrapportages over de gaswinning onder de Waddenzee.

Wellicht ook interessant

Aardgasproductie op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. De NAM is de derde gasproducent op zee.

Milieu

De NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.