Geluid door boren

Het boren van een put veroorzaakt geluid. Bij de aanvraag van de milieuvergunning wordt hiermee rekening gehouden. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen als het plaatsen van geluidsschermen. Het geluidsniveau mag binnen een afstand van 300 meter of bij de dichtstbijzijnde woning niet hoger zijn dan 50 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid dat lichte auto’s produceren op een afstand van 30 meter. Tijdens het boren laat NAM voortdurend geluidsmetingen uitvoeren om te controleren of we aan de vergunningsvoorschriften voldoen.

Geluid van gaswinningsinstallaties

Bij het ontwerpen van gaswinningsinstallaties wordt altijd rekening gehouden met het geluid dat de installatie produceert. Bekende geluidsveroorzakers zijn compressoren en elektrische transformatoren. In de bouw- en milieuvergunning is de maximale geluidbelasting opgenomen. Bij nieuwe installaties laat NAM 6 maanden na de start altijd geluidsmetingen uitvoeren om te controleren of we aan de vergunningsvoorschriften voldoen. De meetresultaten rapporten leggen we aan de autoriteiten voor. De geluidsproductie van onze installaties kan in de loop van de tijd veranderen. Bijvoorbeeld door veroudering of doordat we de installatie op een andere manier gebruiken.

Geluid door affakkelen

Affakkelen is het verbranden van gassen die zich nog in de gaswinningsinstallatie bevinden. Dat is nodig wanneer NAM een installatie uit bedrijf neemt of onderhoud wil laten uitvoeren. Het geluid van affakkelen is altijd tijdelijk. We maken vaak gebruik van ‘stille fakkels’ om de overlast terug te dringen. Ook proberen we zoveel mogelijk overdag af te fakkelen.

Laagfrequent geluid

Net als alle installaties, machines en mensen produceren ook NAM-installaties geluid in de lagere frequenties. Dat geluid wordt ook wel omschreven als bromtonen of zoemgeluid, mogelijk in combinatie met trillingen. Waar nodig laat NAM door gespecialiseerde bedrijven de belasting door laagfrequent geluid meten. Uit die metingen blijkt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Verkeershinder

De verkeersveiligheid van omwonenden bij onze locaties vindt NAM heel belangrijk. Daarom werken we altijd nauw samen met gemeenten en omwonenden bij het maken van verkeerscirculatieplannen voor het (vracht)verkeer van en naar de NAM-locaties. Ook bij tijdelijke werkzaamheden neemt NAM alle maatregelen om de verkeersveiligheid van omwonenden te waarborgen. Bijvoorbeeld door zo min mogelijk vrachtwagens heen en weer te laten rijden. We kiezen rijroutes met zo min mogelijk overlast. Daarbij houden we natuurlijk rekening met fietsroutes van schoolgaande kinderen en andere lokale situaties.

Lichtoverlast

Op veel plekken in ons land is ’s nachts licht te zien. Er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van dit licht op onze natuur. In 2016 is een onderzoek gestart rond de NAM-locaties in Groningen en Friesland naar de effecten hiervan. Het onderzoek richt zich op de invloed van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuis. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Friesland, samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Wageningen Universiteit.


Landschapsbeheer Friesland plaatst in totaal 84 palen met 168 vleermuiskasten en 42 lichtinstallaties bij 14 NAM-locaties. Op elke paal staan 2 verschillende vleermuiskasten. De ene helft met en de andere helft zonder verlichting. Landschapsbeheer Friesland controleert de kasten op de aanwezigheid van vleermuizen en hun uitwerpselen. Op deze manier is te zien welke keuze de dieren maken. En dus ook het effect van het kunstlicht hierop.

Meer over Schade en overlast

Schade melden

Er zijn verschillende formulieren om eventuele schade snel aan de NAM te kunnen melden. Dat geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

Onze omgeving

De NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.

Meldpunt gewasschade

Formulier voor het melden van schade aan gewassen