Bezoekers van deze website zijn gebonden aan de volgende algemene voorwaarden. Vandaar dat wij u aanraden deze zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat. Onder de werking van deze algemene voorwaarden valt www.nam.nl. Het is mogelijk dat andere de NAM-websites andere algemene voorwaarden hanteren. Vandaar dat wij u aanraden dit voor elke website die u bezoekt te checken en niet aan te nemen dat deze algemene voorwaarden voor alle de NAM-websites een op een gelden.

Disclaimer

Deze website kan links hebben naar externe websites. Als u deze links volgt, kan het zijn dat u rechtstreeks op de externe website komt en deze in fullscreen opent. In deze gevallen dient u de backwardsbutton of de terugknop van uw browser te gebruiken om terug te komen op deze website. Het kan ook zijn dat er, wanneer u naar een link van een externe website wilt gaan, binnen deze website een klein navigatievenster opent.

In dit geval kunt u terug naar deze website door de knoppen die binnen dit kleine navigatievenster worden aangegeven te gebruiken. In dit geval is dit navigatievenster enkel voor uw gemak geïnstalleerd en houdt dit geen enkele verantwoordelijkheid van onze zijde in voor deze externe website.

De links zijn enkel aangebracht om u snel en gemakkelijk naar andere relevante externe websites, diensten en producten te kunnen verwijzen. Het is aan u om te beslissen of deze websites, diensten en producten passend voor u zijn.

De NAM is niet verantwoordelijk voor de eigenaren van deze websites of diegenen die deze websites opereren of voor de diensten en producten die zij aanbieden of de inhoud van deze websites, en de NAM zal dan ook geen voorwaarden, garanties of andere vorm van verklaring geven of enige aansprakelijkheid in relatie tot het vorenstaande geven (inclusief enige aansprakelijkheid die voortkomt uit enige claim dat de inhoud van een externe website, waartoe op deze website een link is opgenomen, inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een derde partij).

Alle informatie of advies dat op deze website voorkomt is bedoeld om algemene informatie te geven, waarop dan ook niet het nemen van een beslissing gebaseerd dient te worden. De NAM doet haar uiterste best om er voor te zorgen dat alle informatie juist is op het moment dat deze op deze website wordt opgenomen, maar garandeert niet dat het juiste of de meest recente informatie is. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

De NAM is niet aansprakelijk voor enige actie die u op grond van de inhoud van deze website zou nemen of advies, verlies of schade die u zou lijden als gevolg van het nemen van zulke actie.

De NAM behoudt zich het recht voor om alle informatie die zij ontvangt of die wordt doorgegeven of enig materiaal dat is gepost via enig forum dat door deze website wordt gerealiseerd te monitoren, te verwijderen of op enige andere wijze te blokkeren.

De NAM is gerechtigd deze acties te nemen zonder dat zij u daarvan van te voren op de hoogte stelt en is gerechtigd hiertoe eigenmachtig te beslissen. De NAM behoudt zich het recht voor om aan haar toegezonden informatie op enigerlei wijze te gebruiken of het reproduceren.

Wij willen u waarschuwen dat, waar deze website u de gelegenheid biedt om mee te doen in een forum en de reacties te lezen, dat alle communicatie die gepost wordt op een dergelijk forum de ideeën van het betreffende individu weergeven en geen onderdeel zijn van de visie of opinies van de NAM.

De NAM is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige inhoud van hetgeen gepost is op een forum dat via deze website bereikbaar is en u dient een dergelijk forum niet te gebruiken voor het uploaden of op andere wijze doorgeven van informatie, materiaal of foto’s die beledigend of aanstootgevend kunnen zijn, een overtreding in het kader van privacyregelgeving tot gevolg kunnen hebben of op andere wijze in strijd met wet- en regelgeving kunnen zijn.

Overige algemene voorwaarden

De inhoud (tekst en afbeeldingen) die door de NAM op deze website wordt geplaatst, is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de NAM dan wel de NAM heeft toestemming van de eigenaar van het materiaal om dit te gebruiken voor deze website.

De website bevat ook handelsmerken en het handelsmerk van de NAM. Alle handelsmerken die op deze website voorkomen zijn eigendom van de NAM dan wel de NAM heeft toestemming gekregen van de eigenaar van het handelsmerk om deze te gebruiken voor deze website.

U mag

  • Elk deel van deze website bezoeken waar u toegang tot heeft;
  • Een kopie van deze pagina maken of van al de pagina’s van deze website waar u toegang tot heeft, dan wel downloaden, voor zover het voor persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt.

U mag niet

  • Kopiëren (of dat nu printen op papier is, of het opslaan op een disk of stick, het downloaden of enige andere wijze van kopiëren of reproduceren), verspreiden (inclusief het verspreiden van kopieën), uitzenden, veranderen of op enigerlei wijze aanpassen of op enige andere wijze gebruiken van enig materiaal dat onderdeel is van deze website, tenzij er sprake is van een situatie die onder “U mag” is beschreven;
  • Verwijderen van een copyright, een (handels)merk of enige andere intellectuele eigendomsrechten die in het originele materiaal voorkomen, indien u enig materiaal van deze website hebt gekopieerd, geprint of gedownload.

Link of hyperlink aanleveren

Als u een hyperlink of een andere link wilt aanleveren voor deze website, kunt u contact opnemen met NAM Communicatie met details van:

  • de url van de webpagina waarvan u graag een link opgenomen ziet op de nam.nl;
  • de url(s) van de webpagina van de nam.nl waar u de link graag opgenomen ziet. Wij zullen uw verzoek in overweging nemen. Het is aan de NAM om aan uw verzoek tegemoet te komen of niet.

Veranderingen van de Algemene Voorwaarden

De NAM behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen en te veranderen. Doordat u deze website op dit moment bezoekt, accepteert u dat u op dit moment bent gebonden door de huidige Algemene Voorwaarden en dat u deze elke keer dat u deze website bezoekt checkt op veranderingen en aanpassingen. Veranderingen en de wijze van onderhouden van deze website.

De NAM behoudt zich het recht voor het format en de inhoud van deze website op elk moment aan te passen en te veranderen. De NAM behoudt zich het recht voor om de toegankelijkheid van deze website tijdelijk op te schorten in verband met onderhoud, om de inhoud te vernieuwen of voor elke andere reden.

De NAM behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website op elk moment en zonder opgaaf van reden te blokkeren of te beëindigen.

Privacy en data protection

Persoonsgegevens die aan de NAM ter beschikking worden gesteld via deze website zullen enkel worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Wij verzoeken u dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat. Als u ons persoonsgegevens verstrekt geeft u de NAM daarmee toestemming om deze persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid te gebruiken.

Klachtenprocedure

Als u een vraag of een klacht over deze website heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met NAM Communicatie.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.