Spelregels afhandeling ‘oude’ schademeldingen

NAM doet voor 1 juli 2018 de ruim zesduizend openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 een aanbod. NAM doet dit conform de afspraak die eind januari 2018 met de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Groningse bestuurders is gemaakt bij de totstandkoming van het nieuwe Schadeprotocol Mijnbouwschade Groningen. Gezamenlijke inzet is om deze ‘oude’ gevallen op te lossen, zodat het nieuwe schadeprotocol daarmee niet wordt belast.

Alle inwoners behorend tot deze groep ontvingen op 5 maart 2018 een brief met een uitleg over de procedure. Voor 1 juli 2018 ontvangt iedereen een aanbod van NAM. De schademelder kan het aanbod accepteren in geld, in herstelwerkzaamheden of het aanbod afwijzen. De schademelder heeft daarna de mogelijkheid om de melding binnen 3 weken – dus 6 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief met het aanbod van NAM – voor te leggen aan de Arbiter Bodembeweging.

Voor een vlotte afhandeling van de ‘oude’ schademeldingen zijn spelregels opgesteld. Deze spelregels zijn de uitkomst van gespreken tussen de minister van Economische Zaken en Klimaat, de Commissaris van de Koning in Groningen en NAM. De spelregels zijn, tezamen met enkele illustraties van de mogelijke toepassing daarvan en de veel gestelde vragen en antwoorden zijn hieronder te vinden. Deze lijst wordt doorlopend geactualiseerd.

NAM verzorgt eind mei en eind juni een voortgangsrapportage over de stand van zaken.

Spelregels bij het aanbod van NAM

Bij het doen van een aanbod houdt NAM zich aan de volgende spelregels. Toepassing van deze spelregels geeft schademelders duidelijkheid over wat men op hoofdlijnen kan verwachten. Voor een beperkt aantal meldingen zullen nog extra afwegingen nodig zijn.

Veelgestelde vragen afhandeling ‘oude’ schademeldingen

Voor ontvangers van de aanbiedingsbrief is een lijst met vragen en antwoorden opgesteld. Deze lijst wordt doorlopend geactualiseerd. 

Antwoorden NAM op door Groninger Gasberaad gestelde vragen

Groninger Gasberaad heeft naar aanleiding van de spelregels en de vragen en antwoorden van NAM vragen gesteld. NAM heeft de volgende antwoorden gegeven.

Eerder gedeelde informatie:

Kamerbrief Minister van Economische Zaken en Klimaat (9 maart 2018)

Deze brief gaat in op de oprichting van het Schadefonds Mijnbouwschade Groningen en de hiermee verbonden afhandeling van ‘oude’ schademeldingen. U leest de brieven hieronder.

Brief Minister Wiebes

Tijdelijke overeenkomst schadeafhandeling Groningen

Brief van NAM

Procesbrief aan bewoners (5 maart 2018)

Bewoners met een ‘oude’ schademelding hebben op 5 maart een brief ontvangen met de bevestiging dat zij tot deze groep behoren. Verder legt de brief het proces uit dat tot 1 juli 2018 wordt gevolgd.

Procesbrief aan bewoners

Meer over NAM en de samenleving

Lokaal inkopen

NAM gedraagt zich graag als goede buur. Daarom schakelen we waar mogelijk lokale leveranciers en dienstverleners in.

Educatie

NAM stimuleert samenwerking op het gebied van educatie en opleiding. Met name met regionale kennisinstituten en scholen.