Het Ternaard-gasveld is een van de 175 kleine gasvelden in Nederland waarvoor de NAM een licentie heeft. De kleine velden spelen een grote rol in de energievoorziening van Nederland, nu en in de nabije toekomst. Het Ternaard-veld ligt ten noorden van het dorp Ternaard in Friesland. In 1991 is er een proefboring geweest, maar het veld is toen nog niet in productie genomen. De omliggende velden wel; de NAM wint al zo’n dertig jaar gas in de omgeving van Ternaard.

Locatie

Mocht de gaswinning plaatsvinden, dan zal dat vanaf een andere plek gebeuren dan de proefboring destijds, namelijk ten oosten van het dorp tussen Ternaard en Wierum. Deze plek zorgt voor minder hinder en de pijpleiding wordt korter. Er zal schuin geboord worden naar het gasveld op 3,5 kilometer diepte. Het veld ligt voornamelijk onder de Waddenzee. Grote zorgvuldigheid is daarom noodzakelijk, reden waarom de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing is op de besluitvorming.

Omgevingsproces

Het Rijk beschouwt het Omgevingsproces bij Ternaard als een pilot voor het betrekken van de omgeving bij besluitvorming. Met het Omgevingsproces willen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gemeente Noardeast-Fryslân, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de NAM duidelijke afspraken vastleggen met bewoners en bedrijven, voordat de minister zijn besluit neemt over de gaswinning bij Ternaard. Als het doorgaat, onder welke voorwaarden gebeurt dat dan? En wat krijgt de regio er voor terug?

Ontzorgingsspoor en Investeringsagenda

Het Omgevingsproces kent twee sporen: een Ontzorgingsspoor en een Investeringsagenda. Het Ontzorgingsspoor gaat om het minimaliseren van risico’s, om monitoring en om afspraken over hulp en vergoeding bij eventuele schade. In een Investeringsagenda komen afspraken over investeringen door de NAM en andere instanties: in energietransitie, verziltingsproblematiek en sociaal-economische ontwikkeling van het gebied. De Investeringsagenda wordt geleid door de gemeente, de provincie en het Wetterskip; Op 9 december 2019 zijn tijdens een publieksbijeenkomst de contouren van het fonds voor de Investeringsagenda gepresenteerd: Bijdrage-uit-gaswinning-voor-versterking-noardeast-fryslan

De NAM neemt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het Ontzorgingsspoor.

Afspraken Ontzorgingsspoor

In het Ontzorgingsspoor heeft de NAM met belanghebbenden over de mogelijke effecten van nieuwe gaswinning gesproken om hiervoor aanvullende afspraken te maken, losstaand van de formele wet- en regelgeving. Het doel was om een afsprakenkader op te stellen dat tegemoetkomt aan de zorgen en wensen vanuit de omgeving.

De afspraken in het Ontzorgingsspoor zijn tot stand gekomen onder voorzitterschap van Albert van der Ploeg. Belanghebbenden zijn vertegenwoordigers uit dorpsbelangen en verenigingen uit Ternaard en Wierum, een regionale belangengroep gaswinning, individuele belangstellenden uit de dorpen, LTO Noord en wooncorporatie Thus wonen. Het Afsprakenkader Ontzorgingsspoor is een zogenaamd levend document, wat inhoudt dat het kan worden aangepast op basis van voortschrijdende gezamenlijke inzichten.

In mei 2020 is het Afsprakenkader gaswinning Ternaard gepubliceerd nadat deze was ondertekend door de bestuurders van de Friese overheden, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de directeur van de NAM

Plan van Aanpak Ontzorgingsspoor - fase 2

Een van de afspraken is dat het Ontzorgingsspoor – de overleggen met de werkgroep van belanghebbenden worden voortgezet voor de komende periode waarin het traject van de Rijkscoordinatieregeling wordt uitgevoerd. De werkgroepsessies zullen wederom voortgezeten door Albert van der Ploeg. De ‘opdracht’ van de werkgroep staat verwoord in een Plan van Aanpak voor deze fase.

Documentatie

Nieuwsberichten de NAM – Omgevingsproces Ternaard

Meer over het Omgevingsproces

Lees meer over het verloop van het Omgevingsproces Ternaard op de website van de gemeente: https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard

Meer over Gas- en oliewinning

Alles over gasproductie in Hardenberg

Wilt u meer weten over onze gaswinning in Hardenberg? Of bent u ongerust over de gevolgen? Wij hebben wat belangrijke feiten voor u.

Locaties en activiteiten

De NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.

Opruimen oliewinlocatie Berkel

In 2013 is de NAM begonnen met opruimen van oliewinlocatie Berkel in Schiebroek. De werkzaamheden duren naar verwachting tot in de eerste helft van 2020.

Wellicht ook interessant