De bodemverontreiniging halen we weg tegelijk met alle op de locatie aanwezige zaken, zoals de terreinverharding, de bekabeling, alle leidingen en het hekwerk. De putten werken we op minimaal 3 meter onder het maaiveld af. Al het materiaal en eventueel verontreinigde grond voeren we af naar erkende verwerkers. Sommige onderdelen zoals lantaarnpalen, zijn beschikbaar om te hergebruiken in de omgeving.

De NAM huurt de grond waarop locaties staan . In overleg met de grondeigenaar zal de NAM, nadat het terrein is opgeruimd, het terrein cultuurtechnisch herstellen. Dit betekent veelal dat we het terrein (weer) geschikt maken voor landbouw. Als deze werkzaamheden zijn afgerond dragen we het terrein weer over aan de grondeigenaar.

Wat merkt de omgeving van deze werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden zijn er meer mensen op locatie aanwezig dan normaal. Daarnaast gaan de werkzaamheden gepaard met een toename van het verkeer, bijvoorbeeld in verband met het aan en afvoeren van materiaal. Ook neemt het geluid op de locatie toe. Over het algemeen zijn de werktijden 08.00 – 18.00 uur op doordeweekse dagen. Soms komt het voordat we ook in het weekend aan het werk zijn.

Vragen

Heeft u vragen over het opruimen van de NAM-locaties of heeft u initiatieven voor het hergebruik van de locaties, dan kunt u een mail sturen naar NAM-Communicatie@shell.com.

UITGELICHT

Van productielocatie naar insluiting

Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie op een locatie te stoppen, stellen we de putten veilig en koppelen we ze los van het totale behandeling- en transportsysteem.

Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties

Na het insluiten van de locatie maken we de bovengrondse installaties schoonwaarna we ze ontmantelen en afvoeren.

Verwijderen van de putten

Als de bovengrondse installaties zijn schoongemaakt en verwijderd, sluiten we de productieputten definitief af en ruimen deze op.

Opruimen locaties Groningen

In 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten om de gasproductie uit het Groningen-gasveld in 2022/2023 te stoppen.

GZI Next, Emmen

Gemeente Emmen, EMMTEC services, New Energy Coalition, NOM, Gasunie en de NAM onderzoeken de mogelijkheden rondom hergebruik van de gaszuiveringsinstallatie.